PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diagnostika žákovských prekoncepcí v pedagogické praxi - O01315V66
Anglický název: Diagnostics of students' preconceptions in educational practice
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.
Třída: Volitelné předměty pro PS
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D. (04.06.2014)
Ve volitelném předmětu ‘‘Diagnostika žákovských prekoncepcí v pedagogické praxi‘‘ se posluchači seznámí s poznatky, které byly získány v rámci řešení grantového projektu při Univerzitě Karlově. V rovině teoretické budou v předmětu uvedeny současné psychodidaktické principy uplatňované v edukačním kontextu. Představeny budou také základní diagnostické a výzkumné metody, které je možné využít v pedagogické praxi. V rovině praktické pak budou posluchači zpracovávat a prezentovat kazuistiky, kde aplikují konkrétní diagnostický nástroj k identifikaci žákovských prekoncepcí vybraného tématu.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D. (04.06.2014)

Doporučená literatura:

1.   BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 248 s. ISBN 80-7178-216-5.

2.   ČÁP, Jan; MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 656 s. ISBN 978-80-7367-273-7.

3.   GAVORA, Peter. Naivné teórie dieťaťa a ich pedagogické využitie. Pedagogika. 1992, roč. 42, č. 1, s. 95 - 102. ISSN 3330-3815.

4.   GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2. vyd. Brno: Paido, 2010. 261 s. ISBN 978-80-7315-185-0.

5.   HARTMAN, Hope. Metacognition in learning and Instruction: Theory, Research and Practice. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001. ISBN 0-7923-6838-X.

6.   HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2. vyd. Praha: Portál, 2009. 288 s. ISBN 978-80-7367-628-5.

7.   KALHOUS, Zdeněk; OBST, Otto; et al. Školní didaktika. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 448 s. ISBN 80-7178-253-X.

8.   MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. 704 s. ISBN 978-80-262-0174-8.

9.   PIAGET, Jean; INHELDEROVÁ, Bärbel. Psychologie dítěte. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 119 s. ISBN 94-0-129.

10. SEDLÁKOVÁ, Miluše. Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie: mentální reprezentace a mentální modely. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 252 s. ISBN 80-247-0375-0.

11. SPILKOVÁ, Vladimíra; et al. Proměny primárního vzdělávání v ČR. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 312 s. ISBN 80-7178-942-9.

12. ŠKODA, Jiří; DOULÍK, Pavel. Dětská pojetí: teoretická východiska a metodologické aspekty. In JANÍKOVÁ, Marcela; VLČKOVÁ, Kateřina; et al. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-180-5.

13. VYGOTSKIJ, Lev, Semjonovič. Psychologie myšlení a řeči. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 136 s. ISBN 80-7178-943-7.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D. (04.06.2014)
  • Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
  • Dialogická (diskuse, rozhovor, brainstorming)
  • Aplikační
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D. (04.06.2014)

Způsob zakončení: zápočet

Podmínky pro udělení zápočtu: prezentace vybrané kazuistiky a její obhajoba

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D. (04.06.2014)

Obsah předmětu:

1.  Teoretické vymezení základních pojmů - prekoncepce, miskoncepce, koncepce

2.  Psychogeneze žákova poznání, epistemologická východiska

3.  Žákovské prekoncepce v perspektivě pedagogického konstruktivismu

4.  Faktory ovlivňující žákovské prekoncepce

5.  Složky prekoncepcí

6.  Diagnostika prekoncepcí

7.  Kvalitativní metody diagnostiky

8.  Kvantitativní metody výzkumu

9.  Prezentace kazuistik

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D. (04.06.2014)

Ročník, pro který je předmět vhodný: 3.; 4.; 5. (bakalářského studia, navazujícího magisterského studia, magisterského neděleného studia)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK