PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z poradenství II - O01313174
Anglický název: Counselling seminar II
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: PORA
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Psychologie
Korekvizity : O01313175
Prerekvizity : O01313171
Je korekvizitou pro: O01313175
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Kurz se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. V prvé etapě budoucí školní a poradenští psychologové za "supervize" vyučujícího vytvářejí koncepci a obsahovou náplň podpůrného programu pro žáky středního či staršího školního věku. Cílem tvorby programu je prohloubené poznání aplikačních možností intervenčních skupinových programů v poradenské praxi. V druhé etapě realizují skupinový program ve vybrané školské instituci. Tématické zaměření programu je orientováno převážně na prohloubení sebepoznání, na nácvik sociálních dovedností, na učení se konstruktivním přístupům k řešení vrstevnických problémů. V semináři účastníci kurzu analyzují vlastní zážitky, techniky i metody práce s dětskou skupinou.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (20.09.2005)

Literatura:

Matějček, Z.(1991): Praxe dětského psychologického poradenství, SPN, Praha.

Matějček, Z.:(1992): Dítě a rodina v psychologickém poradenství, SPN,Praha.

Matějček, Z.: (1997): Jak a proč nás trápí děti, Grada, Praha.

Karnsová, M.(1995): Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem, Praha, Portál.

Langmeier, J.,Balcar,K.,Špitz, J.(2000): Dětská psychoterapie, Portál, Praha ( vybrané kapitoly)

Hobdayová, A.,Ollierová, K.(2000): Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi, Portál, Praha.

Hadj Moussová, Z. a kol.: Pedagogicko - psychologické poradenství I.,II.,III. (2005) Vybrané problémy, I., (2004) Intervence III., (2002) Diagnostika II.,UK PedF, Praha.

Kolář, M.(2001): Bolest šikanování, Portál ( kap. 7., 8.)

Mareš, J.a kol.(2002): Sociální opora, Nucleus, Hradec Králové.

Hadj Moussová a kol.(2002): Poradenské teorie a strategie, UK PedF, Praha.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (20.09.2005)

Cíl kurzu: Zvýšit citlivost i odbornou kompetenci učitelů 1. st. základní školy pro

vývojové a osobní problémy žáků. Prevence a vyhledávání rizikových dětí s obtížemi v

osobním rozvoji.

Informace o možnostech spolupráce s výchovným poradcem a dalšími poradenskými

pracovníky.

Obsah kurzu:

  • Nejčastější problémy v osobním vývoji dětí v mladším školním věku (skupinová

práce)

  • Screening a diagnostika dětí před vstupem do školy a v počátečních třídách.
  • Význam prevence v oblasti sociopatogenních jevů u mladších žáků .
  • Skupinové poradenství, práce s dětskou skupinou i se školní třídou.
  • Metody práce s poradenskou i třídní skupinou
  • Modelová tvorba preventivního skupinového programu ( skupinová práce v

semináři)

  • Ukázky diagnostických postupů a jejich interpretace ( PDW aj.)
  • Komunikace mezi učitelem a poradenským pracovníkem a rodiči žáka

Poznámka: Studentky absolvují v zimním semestru 6 hodin. 2 /2 poradenská psychologie

( povinná výuka), 0/2 povinně volitelný seminář z nabídky katedry psychologie.

V letním ( zkráceném semestru) 0/2 společný seminář Poradenství II.

Závěrečná zkouška zahrnuje hodnocení seminárních prací, písemný test a diskusi k

poradenským tématům.

( březen 2006 )

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK