PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Poradenská teorie a praxe - O01313172
Anglický název: Counselling Theory and Practice
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Psychologie
Korekvizity : O01313171, O01313173
Prerekvizity : O01213021, O01213022
Je korekvizitou pro: O01313171, O01313173
Je prerekvizitou pro: O01313176
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Anotace: Cílem kurzu je zvýšit citlivost učitelů prvého stupně ZŠ pro osobní i školní problémy žáků. Informuje o nejčastěji řešených problémech v mladším a středním školním věku. Zaměřuje se na screening a možnosti intervence v otázkách: neadekvátně připravené dítě pro vstup do školy, školní neúspěchy v počátečních třídách, vývojové poruchy učení, neklidné dítě, odlišné varianty chování podmíněné sociokulturním prostředím.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (20.09.2005)

Matějček, Z.(1991) : Praxe dětského výchovného poradenství, SPN, Praha.

Matějček, Z.(1992) : Dítě a rodina v psychologickém poradenství, SPN, Praha.

Karnsová, M.(1995): Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem, Praha, Portál.

Vágnerová, M.(1995) : Psychologie problémového dítěte školního věku, HTF, UK, Praha.

Vágnerová, M. ( 1995) : Psychologie školního dítěte, HTF, UK, Praha.

Hadj Moussová a kol. (2002, 2004, 2005): Diagnostika, pedagogicko psychologické poradenství II., Intervence, pedagogicko-psychologické poradenství III., Vybrané problémy, pedagogicko-psychologické poradenství I., UK PedF, Praha.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. David Doubek, Ph.D. (20.09.2005)

Cíl kurzu: Zvýšit citlivost budoucích učitelek 1. st. základní školy pro poradenské

aktivity v profesi učitele a výchovného poradce. Osvojení základních poznatku z

pedagogicko psychologického poradenství.

Obsah kurzu:

  • Současný systém pedagogicko-psychologického poradenství, etické aspekty v

poradenské práci.

  • Vývoj poradenství ve světě i českém školství.
  • Činnosti a kompetence jednotlivých aktérů v poradenském systému: výchovný

poradce, školní a poradenský psycholog, speciální pedagog, PPP, SPC,SVP.

  • Odborné poradenské činnosti ve škole: screening, diagnostika, intervence,

konzultační aktivity

  • Nejčastěji řešené poradenské problémy v mladším a středním školním věku:

neadekvátně připravené dítě pro vstup do školy, prospěchové problémy v

počátečních třídách, specifické poruchy učení, neklidné dítě, odlišné varianty

chování podmíněné sociokulturním prostředím.

  • Individuální psychologické vyšetření dítěte v PPP ( na žádost rodičů, školy).
  • Fáze poradenského procesu, navázaní poradenského vztahu (E-A-U)
  • Komunikace mezi školou a rodinou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK