PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika rozvoje počáteční gramotnosti s praxí I - O01215154
Anglický název: Didactics of development of initial literacy I
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPMN0N143A
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: DRPG
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Prerekvizity : O01215009, O01215018, O01215020
Je neslučitelnost pro: OK0615154
Je prerekvizitou pro: O01215155
Je záměnnost pro: OK0615154
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
V kurzu se studenti seznámí se současným pojetí rozvoje počátneční gramotnosti. Přednášky a semináře prezentují nejužívanější metody rozvoje prvopočátečního čtení a psaní v historii české školy i v současnosti a příslušné didaktické materiály. Do seminářů je integrována řízená pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ.
Poslední úprava: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (19.09.2005)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je odborný diskurz do problematiky rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti a jejími vazbami na rozvoj čtenářské pregramotnosti.

Poslední úprava: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (27.02.2019)
Deskriptory

Distanční výuka bude probíhat jako řízené samostatné studium s motivačními a řídícími impulzy vyučujících a kontakt se studenty elektronickou formou. Platformou - systémem pro výuku bude Google classroom,studentí budou pracovat na synchronních a asynchronních aktivitách. Pozvánku do učebny obdrží studenti emailem.

1) Přednášky - synchronní i asynchronní způsob výuky ve vhodném poměru, videonahrávky, rozšířená a virtuální realita, videokonference, elektronické výukové materiály, diskuse - odkaz na 1. přednášku

https://cesnet.zoom.us/j/93529399801?pwd=Nm9HVW8wUnlzYmY3TktCZFk3RUdRZz092

•Meeting ID: 935 2939 9801
•Pass code: 501603

2) Praxe individuální, rozborové hodiny prezenčně s učiteli, vedením škol, s vyučujícími předmětu online v Google classroom nebo v Google Meet

3) Semináře - synchronním i asynchronním způsobem výuky, studenti budou získávat poznatky aktivně na základě elektronických materiálů, videí, ukázek žákovských prací, audionahrávek, zasílání materiálů s online komunikací, plnění úkolů v Google classroom https://classroom.google.com/c/MTQ5MjMyODc3MDU4?cjc=4lqcqut, odkaz na 1. seminář  ZOOM - https://cuni-cz.zoom.us/j/8809091871

Poslední úprava: Ronková Jolana, Mgr., Ph.D. (12.10.2020)
Literatura

Křivánek,Z. - Wildová,R. : Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha, PedF UK 1997
Matějček,Z. : Vývojové poruchy čtení. Praha, SPN 1998
Doležalová,J. : Didaktika prvopočátečního psaní. Hradec Králové, VŠP, 1995
Tymichová,H. : Nauč mne číst a psát. Praha, SPN 1996
Wildová, R.(ed.): Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního psaní a čtení. UK PedF, Praha 2002
Wildová, R. : Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti. Praha, PedF UK 2004
internetové odkazy:
www.cteme.eu

Poslední úprava: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (27.02.2019)
Metody výuky
  • Analýza pojetí gramotnosti a pregramotnosti v kontextu kurikulární reformy, s ohledem na výroční zprávy ČŠI a Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV, 2004).
  • Vhodné pomůcky, projekty na podporu čtenářské pregramotnosti  podporu počáteční čtenářské gramotnosti.
  • Možnosti spolupráce s přípravnými třídami, základními školami, knihovnami, pedagogicko-psychologickými poradnami z hlediska podpory a rozvoje čtenářské pregramotnosti v mateřské škole.
  • Možnosti inovací školních vzdělávacích programů v MŠ se zaměřením na podporu čtenářské pregramotnosti
  • Analýza a praktické ověření metod výuky čtení a psaní
  • Analýza a praktické ověření vázaného a nevázaného písma
  • Praktické ověření metod hodnocení čtení a psaní
Poslední úprava: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (27.02.2019)
Sylabus

Obsah kurzu bude zaměřen na aktuální trendy rozvoje pregramotnosti a počáteční čtenářské gramotnosti u nás i v zahraničí, metodický a didaktický systém školního rozvoje počáteční gramotnosti. Zároveň bude integrována problematika psychologicko-lingvistická a speciálně-pedagogická.

Orientace v základní terminologii (čtenářská pregramotnost, počáteční čtenářská gramotnost, čtenářská kompetence, komunikační kompetence atd.).

Současné trendy rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti

Rozvoj čtenářské pregramotnosti

Psychologické základy rozvoje počátků čtení a psaní

Metody výuky čtení a psaní

Hodnocení čtení a psaní

Rozvoj počátků psaní u leváků

Poslední úprava: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (27.02.2019)
Podmínky zakončení předmětu
•100% účast na praxi, možnost nahradit
•test písma
•Aktivní účast na výuce
•Příprava 1 didaktického materiálu včetně metodického doporučení
Poslední úprava: Ronková Jolana, Mgr., Ph.D. (12.11.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK