PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Učitelské praktikum I - O01215019
Anglický název: Teaching practice I
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: UČPR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Učitelství > Pedagogika
Prerekvizity : O01215010, O01215012
Je neslučitelnost pro: OK0615019
Je prerekvizitou pro: O01215020
Je záměnnost pro: OK0615019
Navazuje na:O01215017
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (02.11.2019)
Cílem této pedagogické praxe je vést studenty k poznání různých typů škol a vzdělávacích zařízení a různých pojetí vyučování a alternativních a inovativních vzdělávacích programů v praxi, s důrazem na 1. stupeň ZŠ. Je rozvíjena dovednost studentů pozorovat výuku a vyhodnocovat její kvalitu s oporou o kritéria. Studenti jsou vedeni k přemýšlení o pojetí výuky a výukových strategiích škol a učitelů v souvislosti s věkovými a individuálními potřebami žáků. Studenti se učí systematicky reflektovat své praktické zkušenosti s oporou o základní didaktické kategorie a témata a s využitím Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi a studentského pedagogického portfolia. Učitelské praktikum I zahrnuje náslechy na různých typech škol a vzdělávacích zařízení, s důrazem na pozorování výuky na 1. stupni základní školy. Součástí náslechů jsou diskuse s vedením škol a vyučujícími a reflexe zkušenosti z náslechů v návaznosti na témata Didaktiky 1. stupně ZŠ I, např. znaky kvalitní základní školy, inkluzivní škola a společné vzdělávání, bezpečné a podnětné klima pro učení, kurikulum primární školy, strategie a metody aktivního učení žáků, individualizace ve výuce, hodnocení učení, pro učení a jako součást učení, výchova k hodnotám, spolupráce školy a rodiny a další. Studijní zátěž: Počet hodin náslechů na školách 48, počet hodin na zpracování reflektivního portfolia: 30, počet hodin – studium odborné literatury a analýza webových stránek navštívených škol: 30, počet hodin- plnění úkolů zadaných vyučujícími 12
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (02.11.2019)

Povinná literatura

 

KALHOUS, Z., OBST, O. a kol. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.

 

PASCH, M. et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

 

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Vyd. 2. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-1821-7.

 

SPILKOVÁ,V. a kol. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005. ISBN 80-7178-942-9.

 

 

 3. Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT 2013. http://www.nuv.cz/file/318/

 

Další doporučená literatura

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 1997.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál 2009.

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1997.

KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J.. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-314-7.

KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN 80-7178-695-0.

KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2006.

KOŠŤÁLOVÁ, H.; MIKOVÁ, Š.; STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů. Praha: Portál 2008.

STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK 2009.

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.

TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK 2007.

Tituly k alternativním pedagogickým směrům a inovativním programům: např. Singule, F., Rýdl, K., Krejčová, V. a Kargerová, J., Lukavská, E., Václavík, V., Tomková, A.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (02.11.2019)

Návštěvy různých typů škol a vzdělávacích zařízení s důrazem na 1. stupeň základní školy. Diskuse s vedením škol a vyučujícími.

Pozorování výuky na různých typech škol v návaznosti na základní didaktické kategorie v kontextu společného vzdělávání.

Reflexe praktické zkušenosti s oporou o základní didaktické kategorie a témata a s využitím Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi a studentského pedagogického portfolia.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (06.10.2020)
  • Účast na online seminářích
    Aktivní participace v diskuzích a ve skupinové práci v
    distanční i online výuce
  • Průběžné plnění zadaných úkolů dle požadavků vyučujícího v semináři a jejich odevzdávání v Moodle
  • Max. 2 absence na online semináři
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK