Úvodní pedagogický kurz s praxí - O01215013
Anglický název: Introductory practice
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [DS]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: ÚPGK
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Učitelství > Základy pedagogiky
Je neslučitelnost pro: OK0615108
Je záměnnost pro: OK0615108
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Cíle: Student se seznámí s konkrétní spolupracující školou jako organizací. Získá základní představu o fungování školy, struktuře školního dne a vyučovací hodiny. Přemýšlí o pozorované realitě a porovnává ji s vlastní dosavadní zkušeností. Hledá funkční formu záznamu pozorování. Formuluje otázky, které z pozorování vyplývají. Zvědomuje vlastní motivaci pro studium zvoleného oboru. Zakládá vlastní reflektivní dokumentaci praxe -studentské portfolio- a rozumí jeho smyslu. Má představu o obsahu a funkci Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi. Obsah: Tento kurz probíhá v úzké spolupráci pedagogické fakulty a základní školy. V průběhu kurzu jsou využívány principy mentoringu. Pro tento účel byla také provedena revize spolupráce s fakultní školou a byla vytvořena nová komunikační platforma. Skupina studentů hospituje pod vedením vyučujícího z pedagogické fakulty v jedné základní škole. Studenti v menších skupinách hospitují ve třídách 1. stupně, diskutují s třídními učiteli a vedením školy. Účastní se reflektivních seminářů. Plní dílčí úkoly stanovené vedoucím praxe. V případě zájmu je studentům v závěru praxe umožněno realizovat samostatné řízení vybrané aktivity popř. části vyučovací hodiny na základě předem konzultované přípravy. Organizace: 5 pracovních dní dle rozvrhu konkrétní třídy a dále dle požadavků vedoucího praxe.
Poslední úprava: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (25.08.2017)
Literatura

DVOŘÁK, D. Efektivní učení ve škole. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-556-3.

FEŘTEK, T. Rodiče vítáni. Praha: Yinachi 2011. ISBN 978-80-904735-2-2.

HARTL, P.; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál 2009. ISBN 978-80-7367-569-1.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1168-3.

HRONCOVÁ, J. Sociológia výchovy. Banská Bystrica: PF UMB, 1996. ISBN 80-88825-37-7.

KOLLÁRIKOVÁ, Z.; PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-828-9.

KREISLOVÁ, Z. Krok za krokem 1. třídou. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2038-8.

KREJČOVÁ, V. Třídní schůzka - noční můra? Jde to jinak!. Začít spolu. 2012, č. 1 jaro-léto, s. 11–12. 96

KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-695-0.

LUKAVSKÁ, E. Pozor děti! (Didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě). Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-52-X.

MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-006-5.

MATĚJČEK, Z. Po dobrém, nebo po zlém? Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85282-00-3.

PETRUSEK, M. Velký sociologický slovník. Sv. 2, P – Ž. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-310-5.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3.

PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.

RABUŠICOVÁ, M. et al. Škola a (versus) rodina. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3598-6.

RABUŠICOVÁ, M.; POL, M. Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství (1. část). Pedagogika. 1996, roč. 46, č. 1. ISBN 1211-2720.

SPILKOVÁ, V. et al. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-942-9.

SPILKOVÁ, V.; TOMKOVÁ, A. et al. Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9.

ŠKVARKOVÁ, Z. Rodina škola vo vzájomnej spolupráci. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2010. ISBN 978-80-557-0024-3.

ŠVAŘÍČEK, R.; ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál 2007, ISBN 978-80-7367. 97

TOMKOVÁ, A.; SPILKOVÁ, V. et al. Rámec profesních kvalit učitele. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN: 978-80-87063-64-4.

VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1734-0.

Poslední úprava: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (09.09.2018)
Sylabus

 

Cíle:

Student se seznámí s konkrétní spolupracující školou jako organizací.

Získá základní představu o fungování školy, struktuře školního dne a vyučovací hodiny.

Přemýšlí o pozorované realitě a porovnává ji s vlastní dosavadní zkušeností.

Hledá funkční formu záznamu pozorování.

Formuluje otázky, které z pozorování vyplývají.

Zvědomuje vlastní motivaci pro studium zvoleného oboru.

Zakládá vlastní reflektivní dokumentaci praxe -studentské portfolio- a rozumí jeho smyslu.

Má představu o obsahu a funkci Souboru kvalit studentovy práce na pedagogické praxi.

Obsah:

 Tento kurz probíhá v úzké spolupráci pedagogické fakulty a základní školy. V průběhu kurzu jsou využívány principy mentoringu. Pro tento účel byla také provedena revize spolupráce s fakultní školou a byla vytvořena nová komunikační platforma.

 Skupina studentů hospituje pod vedením vyučujícího z pedagogické fakulty v jedné základní škole. Studenti v menších skupinách hospitují ve třídách 1. stupně, diskutují s třídními učiteli a vedením školy.  Účastní se reflektivních seminářů. Plní dílčí úkoly stanovené vedoucím praxe. V případě zájmu je studentům v závěru praxe umožněno realizovat samostatné řízení vybrané aktivity popř. části vyučovací hodiny na základě předem konzultované přípravy.

Organizace:

5 pracovních dní dle rozvrhu konkrétní třídy a dále dle požadavků vedoucího praxe.

 

 

 

Poslední úprava: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (26.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu

 

1.      100% účast na praxi a na následných reflektivních seminářích

2.      Esej „Já budoucí učitel"

3.      Reflektivní dokumentace praxe - studentské portfolio

4.      Další dílčí úkoly dle pokynů konkrétního vedoucího praxe

 

Termín a udělení zápočtu určí jednotliví vyučující.

Poslední úprava: Poche Kargerová Jana, PhDr., Ph.D. (26.11.2018)