PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny pedagogiky II - O01215010
Anglický název: History of education II
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPMN0N113A
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: DPG
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Učitelství > Základy pedagogiky
Prerekvizity : O01215009
Je neslučitelnost pro: OK0615126
Je prerekvizitou pro: O01215017, O01215019
Je záměnnost pro: OK0615126
Anotace -
Kurz plynule navazuje na kurz Dějiny pedagogiky I. Vede studenty nejen k orientaci, ale i k pochopení důvodů vzniku nových proudů pedagogického myšlení a školní praxe XX. století. Kromě vývojových tendencí v zahraničí je opět kladen důraz na přivlastnění si kořenů domácí tradice jako východiska pro porozumění současnosti. Závěr kurzu je věnován vývoji počátečního školství v českých zemích. Seminář je orientován k četbě a rozborům pramenných textů, práci se školními kronikami a využití metod orální historie při práci s pamětníky.
Poslední úprava: UHLIROVA/PEDF.CUNI.CZ (10.02.2016)
Literatura

Základní:

KOŤA, Jaroslav a Karel RÝDL.  Poslání učitele a reformní pedagogika v Československu. Praha : PedF UK, 1992.

SPĚVÁČEK, Václav. Průkopníci českých pokusných škol. Praha : SPN, 1978.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Hledání cesty profesionalizace učitelů primární školy v letech 1948 - 1989.   Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 87 s.  ISBN 978-80-7290-641-3.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Problémy československé školské reformy v meziválečném období. sv. 1 a 2.Praha : Univerzita Karlova v Praze-Pedagogická fakulta, 2004. ISBN80-7290-196-6

VÁŇOVÁ, R. Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha : SPN,  1986.

 

Rozšiřující

SINGULE, František. Pedagogické směry XX. století, s. 17 - 70. Praha : SPN, 1966,

UHER, Boris. Nové školy v předválečném Československu. Praha : UK, 1971.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Vzdělávání učitelů pro primární školu (1. stupeň) po druhé světové válce v proměnách času (do r. 1989). Pedagogika.  roč. 61, 2011, č. 4, s. 344-357. ISSN 0031-3815.

Váňová, R. Československé školství ve 30. letech. Praha : PedF UK, 1995.

 

Poslední úprava: UHLIROVA/PEDF.CUNI.CZ (10.02.2016)
Požadavky ke zkoušce

Předmět bude zakončen ústní zkouškou. Podkladem ke zkoušce je studium literatury, obsah přednášek a materiálů v MOODLE.

Poslední úprava: Uhlířová Jana, doc. PhDr., CSc. (15.01.2019)
Sylabus

 Sylabus kurzu je vystavěn na těchto tématech:

1. Reformní pedagogické hnutí v zahraničí I (Pedocentrismus, obecné principy, E. Claparede, J. Dewey)

2. Reformní pedagogické hnutí v zahraničí II (M. Montessori, P. Petersen, C. Freinet)

3. Reformní pedagogické hnutí v meziválečném Československu I (Pokusnické hnutí)

4. Reformní pedagogické hnutí v meziválečném Československu II ( Pojetí pedagogiky, školská reforma, boj o jednotnou školu, vysokoškolské vzdělání učitelstva)

5. Vývoj počátečního školství  1774 - 1869

6. Vývoj počátečního školství  1869 - 1990

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.11.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK