Dějiny pedagogiky I - O01215009
Anglický název: History of education I
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: DPG
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika a psychologie pro učitele
Učitelství > Základy pedagogiky
Je neslučitelnost pro: OK0615107
Je prerekvizitou pro: O01215010, O01215154
Je záměnnost pro: OK0615107
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz je zaměřen k pochopení základních vývojových tendencí, které ovlivňovaly vývoj pedagogického myšlení. Je věnován starší historii výchovy do konce 19. století se zvláštním důrazem na domácí tradici, zvláště J.A. Komenského. Kurz má rovněž umožnit posluchačům hlubší identifikaci se studovaným oborem. Seminář je zaměřen k četbě a rozboru pramenných textů.
Poslední úprava: UHLIROVA/PEDF.CUNI.CZ (14.09.2015)
Literatura

Základní studijní literatura a studijní pomůcky

KOMENSKÝ, Jan Amos Velká didaktika. In Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv. I.  Praha : SPN, 1958, s. 41-282.

KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha : Univerzita Karlova v Praze , Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-107-9.

VÁŇOVÁ, Růžena a kol. Studijní texty k dějinám pedagogiky. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 80-86039-29-3.

VOMÁČKA, Jiří. Proměny školního vzdělávání v našich dějinách. Ústí nad Labem : UJEP, 1993.

 

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

CACH, Josek a kol. Výchova a vzdělání v českých dějinách, díl. II. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 1991.

ČAPKOVÁ, Dagmar. Myslitelsko vychovatelský odkaz Jana Amose Komenského. Praha : Academia, 1987.

Poslední úprava: Uhlířová Jana, doc. PhDr., CSc. (08.10.2018)
Sylabus

Sylabus:

1-2. Úvod (pojmy a metodologie dějin pedagogiky), přehled vývoje cílů výchovy, strukturace a jejich promítnutí do proměny obsahu výchovy a vzdělání.

3-4. Středověké univerzity jako centra vzdělanosti (UK). Vliv náboženských rozporů v Čechách, česká reformace a její vliv na základy lidového vzdělání.

5-6. J. A. Komenský I – myslitel novodobé pedagogiky (pojetí člověka, dítěte a dětství, školy, učitelství, pojetí obecné školy).

7-8. J. A. Komenský II – náprava lidské společnosti sub speciae educationis (přirozenost v lidském vývoji, ve výchově a vzdělávání, didaktické zásady, nenásilí, irenismus).

9-10. Naturalismus 18. st. – Osvobození dítěte J. J. Rousseaua (následovníci – J. J. Pestalozzi).

11-12. J. F. Herbart – pedagogika ovlivněná filozofií a psychologií, obrat k formalismu – herbartismus.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (26.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet bude udělen za aktivní účast v semináři, četbě 3 povinných textů a písemného testu na konci semestru.

Poslední úprava: Uhlířová Jana, doc. PhDr., CSc. (11.09.2017)