PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do politologie - O01112009
Anglický název: Introduction to Political Science
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2,Rok3
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Kategorizace předmětu: Politologie > Předměty obecného základu
Záměnnost : O07112010
Je neslučitelnost pro: OK0612009
Je záměnnost pro: OK0612009, O07112010
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Seznámení se základními problémy a pojmy politologie a politiky.
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)
Cíl předmětu

Seznámit se základními tématy politologie a politiky

Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)
Literatura
 

Dočekalová,P.,Švec,K. a kol. Úvod do politologie. Praha: grada Publishing.2010
Kolektiv/Kroupa,Koudelka atd./: Politologie. Masar.univerz. Brno 1998
Říchová, B.:Úvod do současné politologie. Portál, Praha 2002
Novák,M.: Systémy politických stran. Slon,Praha 1997
Žaloudek,K.:Encyklopedie politického myšlení, Libri, Praha 1999
Cabada,L.,K Kubát,M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex.Praha 2002

Poslední úprava: Stracený Josef, PhDr., CSc. (30.01.2018)
Metody výuky

Přednášky doplněné diskusemi nad danými  tématy a aktuálními otázkami.

Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)
Požadavky ke zkoušce

Nastudovat témata s přednášek . Dále přečíst 1 práci, o jedné z nich napsat sem. práci v rozsahu 3-5 stran.

Zápočet je ústní.:- diskuse nad přečtenou knihou ( v podobě sem.práce). + doplňující otázka z obsahu přednášek

Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)
Sylabus

1.  Vznik,vývoj a předmět politologie

2. Politika, její podstata a struktura. Charakteristika různých politologických přístupů k ní.

3. Politická moc, její podstata, Legalita a legitimita moci. Způsoby nabývání politické moci.

4. Státní moc a její dělba. Horizontální, vertikální a časová dělba moci. Komparace polit. systému ČR s jinými demokr. státy

5. Politická hnutí a politické strany, jejich podstata a rozdíly. Vznik, vývoj a klasifikace politických stran.

6. Volby - podstata, předpoklady svobodných, demokratických voleb, typy voleb. Volební systémy a jejich charakteristika

7. Demokracie - vznik, vývoj, mechanismy. Formy a typy voleb

Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK