PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do filosofického diskurzu - O01112003
Anglický název: The Introduction to Philosophical Discourse
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (90)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1,Rok2
Staré označení: ÚFDI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Filosofie > Filozofie
Je neslučitelnost pro: OK0612103
Je prerekvizitou pro: O02317023
Je záměnnost pro: OK0612103
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
V tomto semestrálním kurzu bude podán výklad o dějinách antické filosofie. Studenti budou seznámeni s nejvýznačnějšími osobnostmi antického myšlení, s klasickými filosofickými díly i s nejnovější tematicky relevantní literaturou. Přednášky budou zaměřeny k těmto okruhům: základní rysy filosofického myšlení - vztah filosofie k mytologii, náboženství, umění a vědě, filosofický obraz světa v proměnách myšlení, péče o duši a výchova. Těžištěm kurzu bude předsókratovská filosofie, Platón, Aristotelés, stoicismus, epikureismus, antický skepticismus, novoplatonismus popř. jiné významné proudy antického myšlení. Předpokladem úspěšné atestace je orientace v látce daného tématu a povšechná orientace v dějinách antické filosofie v celku.
Poslední úprava: Hlaváčková Fleischerová Andrea, PhDr., Ph.D. (31.08.2017)
Literatura

ZÁKLADNÍ LITERATURA

ARISTOTELÉS: Poetika. Oikoymenh: Praha 2008. 
AUERBACH, Erich: Mimesis. Zobrazení skutečnosti v 
západoevropských literaturách. Praha: Mladá fronta 1998. 
HEIDEGGER, Martin: Básnicky bydlí člověk. Co je metafyzika? Konec filosofie a úkol myšlení. Oikoymenh: Praha 
2006. 

NIETZSCHE, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Gryf: Praha 1993. 
NIETZSCHE, Friedrich: Tak pravil Zarathustra. Kniha pro všechny a pro nikoho. XYZ: Praha 2009. 
PATOČKA, Jan: Umění a čas I.-II. Oikoymenh: Praha 2004. 
PETŘÍČEK, Miroslav: Myšlení obrazem. Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. 
Herrmann a synové: Praha 2009. 

PLATÓN: Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos. Oikoymenh: Praha 1996. 

PLATÓN: Timaios. Kritias. Oikoymenh: Praha 2008. 

DOPORUČENÁ LITERATURA

Pelcová, N. : Vzorce lidství
H.J. Störig : Stručné dějiny filosofie
Petříček, M. : Úvod do filosofie

Karel Svoboda: Zlomky předsokratovských myslitelů, Praha 1962, 1990.
Díogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů, Pelhřimov 1995.

KIRK - RAVEN - SCHOFIELD, Předsókratovští filosofové. Praha : Oikoymene2004. 
GRAESER, A. Řecká filosofie klasického období. Praha : Oikoymenh, 2000.

PLATÓN. Ústava; Faidón; Sofistés 
ARISTOTELÉS. Kategorie; Metafyzika IV, V, IX, XII; Etika NikomachovaI-III, VI-VII; Fyzika II.

LONG, A.A. Hellenistická filosofie. Praha : Oikoymenh, 2003. 
ARMSTRONG, A.H. (ed.). Řecká filosofie pozdní doby. Praha : Oikoymenh,2002.

 

Kratochvíl, Z. (2009): Filosofie mezi mýtem a vědou. Praha: Academia.

Odehnal, I. (2001): Úvod do filozofie člověka. Brno: Akademické nakladatelství CERM

Seilerová, B. (2004): Človek v paradigmách filozofickej antropológie. K syntéze výpovedí o človeku. Bratislava: IRIS.

Scheler, M. (1968): Místo člověka v kosmu. Praha: Academia.

Spengler, O. (1997): Člověk a technika: Příspěvek k jedné filosofie života. Praha: Neklan.

Stark, S. (2008): Filozofie člověka v historickém kontextu. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.

Poslední úprava: Hlaváčková Fleischerová Andrea, PhDr., Ph.D. (17.09.2018)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška spočívá v absolvování znalostního testu. Znalostní test se bude týkat tematických okruhů, které

odpovídají sylabu předmětu. Součástí znalostního testu budou otevřené otázky a interpretace textů, které byly přednášejícím čteny a interpretovány.

Minimální procentuální úspěšnost pro absolvování testu je 70% správně zodpovězených otázek a odpovídající interpretace textu.

 

Zápočtový test je možné vykonat celkem třikrát. Po třetím neúspěšném (opravném) pokusu následuje závěrečná možnost ústního přezkoušení.

V případě ústního přezkoušení bude hodnocena znalost problematiky, jež byla náplní přednášek a písemná interpretace textu.

Poslední úprava: Hlaváčková Fleischerová Andrea, PhDr., Ph.D. (31.08.2017)
Sylabus

Tematické okruhy: 

I.  Mýtus 


- mýtus jako určitý druh řeči

- mýtus jako symbolický výklad skutečnosti

- mýtus jako zkušenost náboženská

- mýtus a logos

II. Epos a mytologie, homérské eposy


 - role a koncept autora a vypravěče

-       estetická zkušenost, estetický postoj, prožitek a básnictví, poetika

-       básníci a jejich filozofičtí interpreti: mezi filozofickou a literární hermeneutikou 

-       - múzičnost, inspirace, vize, zjevení, božské šílení: enthousiasmos a mania u Platóna, vřazení do širšího kontextu (Homér a Hésiodos), pozdější varianty platónského pojetí (pozdní středověk a renesance, romantismus)

 

III. Exegeze, interpretace, hermeneutika; alegorie

 

IV. Jednání a charakter

- emoce, sebekontrola, exces; charakter a letory; parodie, komika, grotesknost; hellénistické školy a jejich vliv

- čin a svoboda, rozhodování a osud; tragičnost, naděje, spása

- literatura a rétorika, výchovná role literatury, politická role literatury

Poslední úprava: Hlaváčková Fleischerová Andrea, PhDr., Ph.D. (17.09.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou absolvování předmětu, resp. zkoušky je úspěšné  zvládnutí znalostního testu. Znalostní test se bude týkat tematických okruhů, které

odpovídají sylabu předmětu. Součástí znalostního testu budou otevřené otázky a interpretace textů, které byly přednášejícím čteny a interpretovány.

Minimální procentuální úspěšnost pro absolvování testu je 70% správně zodpovězených otázek a odpovídající interpretace textu.

 

Zápočtový test je možné vykonat celkem třikrát. Po třetím neúspěšném (opravném) pokusu následuje závěrečná možnost ústního přezkoušení.

V případě ústního přezkoušení bude hodnocena znalost problematiky, jež byla náplní přednášek a písemná interpretace textu.

Poslední úprava: Hlaváčková Fleischerová Andrea, PhDr., Ph.D. (31.08.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK