Matematické metody ve fyzice II - NUFY085
Anglický název: Mathematical Methods in Physics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)
Výklad a procvičení vybraných matematických pojmů a metod používaných v kursu fyziky ve vyšších ročnících. Důraz je kladen na praktickou aplikaci daného aparátu pro řešení konkrétních fyzikálních úloh.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D. (12.10.2017)

Podmínky k získání zápočtu:

  • Alespoň 75% účast na výuce
  • Aktivní zapojení během výuky

Charakter podmínek pro získání zápočtu vylučuje opakování.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)

Kvasnica J.: Matematický aparát fyziky, Academia, Praha, 1989

Musilová J. & Musilové P.: Matematika pro porozumění a praxi II, VUTIUM, Brno, 2012.

Rektorys K.: Přehled užité matematiky, SNTL, Praha, 1981

Doplňková literatura: Arfken G.: Mathematical methods for physicists, Academic Press, San Diego, 1985

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D. (02.10.2020)

Po dobu distanční výuky (ZS 2020/2021) probíhá seminář online prostřednictvím MS Teams, a to v čase daném rozvrhem. Zapsaní studenti byli o formě výuky informováni a přidáni do výukového týmu v MS Teams.

V případě dotazů kontaktujte vyučující předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)

Taylorovy řady, přibližné řešení rovnic. Fourierovy řady, Fourierova transformace. Tenzory a tenzorový počet. Řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou separace proměnných. Základy teorie funkcí komplexní proměnné a její využití ve fyzice.