PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový a doktorandský seminář 2 - NTIN092
Anglický název: Seminar for MSc. and Ph.D.-students 2
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://ktiml.mff.cuni.cz/~fink/teaching/doctoral_seminar/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: RNDr. Jiří Fink, Ph.D.
Třída: DS, teoretická informatika
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Seminář je určen studentům vyšších ročníků magisterského studia, diplomantům a doktorandům doktorského studijního oboru I1-Teoretická informatika. Cílem semináře je seznámit se s nejnovějšími poznatky z oblasti teoretické informatiky. Obsahem semináře je studium a rešerše aktuálních časopiseckých článků a monografií, předpokládají se však i referáty o vlastních průběžně dosahovaných výsledcích diplomantů a doktorandů.
Poslední úprava: T_KTI (31.03.2008)
Cíl předmětu -

Pomocí referárů naučit studenty pracovat a odborným textem. Zvládnout přípravu prezentací (referátů) a článků.

Poslední úprava: T_KTI (26.05.2008)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou zápočtu je písemně zpracovaný referát a vlastní prezentace.

Povaha předmětu vylučuje opakování zápočtu.

Poslední úprava: Mrázová Iveta, doc. RNDr., CSc. (07.06.2019)
Literatura -

1. Aktuální články z profilujících světových časopisů, např.:

Aritificial Intelligence (Elsevier), IEEE Transactions on Neural Networks, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, Journal of Algorithms (Elsevier), Machine Learning (Springer-Verlag), Neural Networks (Elsevier), SIAM Journal on Computing, SIAM Journal on Discrete Mathematics a dalších

2. Jelínek, M., Švandová, B. a kol.: Argumentace a umění komunikovat, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 1999

3. Peters, R. L.: Getting what you came for: the smart student´s guide to earning a Master´s or a Ph.D., Farrar, Streus and Giroux, New York, 1997

4. Rudestam, K. E.: Surviving your dissertation, Sage Publications, London, 2001

Poslední úprava: T_KTI (31.03.2008)
Sylabus -

Seminář je určen studentům vyšších ročníků magisterského studia, diplomantům a doktorandům doktorského studijního oboru I1-Teoretická informatika. Cílem semináře je seznámit se s nejnovějšími poznatky z oblasti teoretické informatiky. Obsahem semináře je studium a rešerše aktuálních časopiseckých článků a monografií, předpokládají se referáty o vlastních průběžně dosahovaných výsledcích diplomantů a doktorandů. V rámci semináře plánujeme také diskuzi aktuálních otázek (především) doktorského studia, např. dostupné zdroje informací, návrh vlastního vědecko-výzkumného projektu, možnosti studia v zahraničí apod. Podmínkou zápočtu je písemně zpracovaný referát a vlastní prezentace.

Poslední úprava: T_KTI (31.03.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK