PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geometrické modelování - NPGR021
Anglický název: Geometric Modelling
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~sir/index.php?stranka=vyuka
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Třída: DS, softwarové systémy
DS, obecné otázky matematiky a informatiky
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Neslučitelnost : NPGX021
Záměnnost : NPGX021
Je neslučitelnost pro: NPGX021, NMMB434
Je záměnnost pro: NPGX021, NMMB434
Anotace -
Předmět je zaměřen na základní principy reprezentace ploch v počítačové grafice, přitom je kladen důraz na geometrický přístup k dané problematice. Výklad je doplněn praktickými ukázkami.
Poslední úprava: T_KSVI (06.04.2006)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet bude udělen za odevzdání tří domácích úkolů, které budou spočívat ve funkční implementaci zadaných problémů geometrickéh modelování.

Poslední úprava: Šír Zbyněk, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2017)
Literatura -

 • J. Hoschek, D. Lasser: Fundamentals of Computer Aided Geometric Design ,A K Peters, 1993.
 • G. Farin, J. Hoschek, M. Kim: Handbook of Computer Aided Geometric Design, Elsevier, 2002.
 • D. Finn: Geometric Modelling: lecture notes and applets (www).
 • C.K. Shene, Introduction to Computing with Geometry, lecture notes (web).
 • I. Linkeová: Základy počítačového modelování křivek a ploch, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008.
 • I. Linkeová: NURBS křivky, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007.
 • D. Velichová: Geometrické modelovanie, Bratislava, 2005.

Poslední úprava: Šír Zbyněk, doc. RNDr., Ph.D. (15.02.2016)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška má písemnou i ústní část. Budou zkoušeny definice, věty a důkazy z předem zveřejněného seznamu a dále bude ověřeno pochopení teorie nutné k vypracování domácích implementací.

Poslední úprava: Šír Zbyněk, doc. RNDr., Ph.D. (31.10.2018)
Sylabus -

 • Typy reprezentace křivek, ploch a objemů: parametrické, implicitní, rekurentní. Přechody mezi reprezentacemi.
 • Parametrické rovnice plochy, parametrické křivky, tečná rovina a normála plochy, Gaussova křivost.
 • Kruhové, parabolické a kubické splajny. Problém interpolace.
 • Béziérovy křivky, racionální křivky, NURBS křivky.
 • Speciální plochy: přímkové, rotační, translační a šroubové.
 • Aproximační a interpolační plochy. Bilineární a bikubická Coonsova plocha.
 • Obalové křivky a plochy.
 • Křivky a plochy se zvláštními algebraickými vlastnostmi. PH křivky a PN plochy.
 • Obecná NURBS plocha, standard CAD systémů.
 • Dělící schémata (Subdivision), Doo-Sabin a Catmull-Clark.
 • Polygonální reprezentace povrchu, triangulace, diskrétní diferenciální geometrie.

Poslední úprava: Šír Zbyněk, doc. RNDr., Ph.D. (15.02.2016)
Vstupní požadavky -

Znalosti z předmětů Lineární algebra, Matematická analýza a Geometrie 1 na úrovni prvních tří semestrů.

Poslední úprava: Šír Zbyněk, doc. RNDr., Ph.D. (22.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK