PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do psychologie - NPEP301
Anglický název: Introduction to Psychology
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
PhDr. Veronika Blaho Vitošková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (26.04.2019)
Úvod do psychologie
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (06.05.2020)

Přednáška "Úvod do psychologie" je zaměřena na vybrané oblastei pedagogické, sociální a vývojové psychologie (především problematice učení a poznávání).Velká pozornost je věnována učitelské profesi.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (14.05.2020)

Zkouška bude udělena na základě úspěšného splnění vědomostního testu a vypracování písemného úkolu. Vyžadována bude 75% docházka.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (24.05.2022)
 • Drapela, J.: Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál 1997.
 • Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha,Grada 2007
 • Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 1998.
 • Helus, Z. Úvod do sociální psychologie. Praha PedF. UK 2001.
 • Helus, Z.: Dítě v osobnostním pojetí. (Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče.) Praha, Portál 2004.
 • Hennig, C., Keller, G.: Antistresový program pro učitele. Praha, Portál 1996.
 • Hrabal, V., Pavelková, I.: Jaký jsem učitel. Praha, Portál 2010..
 • Hrabal,V., Man, F., Pavelková, I.: Psychologické otázky motivace ve škole. Praha, SPN 1984, 1989.
 • Honzák, R., Novotná, V.: Krize v životě, život v krizi. Portál, ROAD 1994
 • Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha, Portál 1997.
 • Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Praha, Grada 1994.
 • Křivohlavý, J., Psychologie zdraví. Praha, Portál
 • Langmeier, J, Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha, Grada 2004
 • Matějíček, Z.: co, kdy a jak ve výchově dětí. Praha, portál 1996.
 • Ondráček, P.: Františku, přestaň konečně zlobit, nebo.......Praha, ISV 2003.
 • Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha, Portál 1998.
 • Pavelková, I.: Motivace žáků k učení.(Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, PedF UK 2002.
 • Řezáč, J.: Sociální psychologie. Praha, Paido 1998.
 • Říčan, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha, Portál 1995.
 • Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama 1989., vyšlo znovu v Portálu
 • Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. (Východiska a nové metody v praxi.) Praha, Portál 1999.
 • Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha, Portál 2000.
 • Vybíral, Z.. Psychologie komunikace. Praha, Portál
 • Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie. Praha, ISV 1997, Grada, 2009.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (14.05.2020)

Vědomostní test - Zk

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (21.04.2023)
 • Úvod do psychologie - psychologické disciplíny
 • Analýza učitelské profese - učitelská profese a její nároky (klinická náročnost učitelství, prestiž a obtížnost učitelské profese). Posuny v žákovské populaci a jejich dopady na učitelskou profesi. Subjektivní zodpovědnost za úspěchy a neúspěchy žáků.
 • Sociální aspekty vzdělávání. Socializace. Pojem a podstata socializace. Mechanismy socializace (sociální učení). Stávání se žákem. Rozdíly mezi rodinnou a školní socializací. Psychologické aspekty spolupráce s rodinou.
 • Psychický vývoj. Periodizace lidského života, základní pojmy vývojové psychologie (vývoj, zrání, učení). Hlavní vývojové oblasti (tělesná, motorická, percepční, kognitivní, řečová a jazyková, osobnostní, sociální, morální). Vývoj v jednotlivých životních etapách: předškolní věk, mladší a starší školní věk, adolescence, dospělost a stáří. Hlavní vývojové koncepce (Erikson, Piaget, Vygotskij).
 • Motivace ve škole. Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace, instrumentální motivace, odměny a tresty).
 • Pojem učení - podoby učení, vybrané teorie učení a druhy učení. Učení ve školním kontextu: Učení a chyba - práce s chybou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK