PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Emisní spektroskopie v biofyzice - NOOE004
Anglický název: Emission Spectroscopy in Biophysics
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 4
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika, Astronomie a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Ekologie a životní prostředí, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Geofyzika, Matematika pro fyziky, Meterologie a klimatologie, Matematické a počítačové modelování ve fyzice, Jaderná a subjaderná fyzika, Optika a optoelektronika, Fyzika pevných látek, Fyzika povrchů a ionisovaných prostředí, Učitelství fyziky, Teoretická a matematická fyzika, Biofyzika a chemická fyzika
Neslučitelnost : NBCM113
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Moderní metody emisní spektroskopie a její biomedicínské aplikace. Využití fluorescenčních sond a značek, fluorescenční sensory.
Poslední úprava: Heřman Petr, prof. RNDr., CSc. (19.02.2018)
Cíl předmětu -

Viz anotace

Poslední úprava: HERMAN/MFF.CUNI.CZ (07.05.2008)
Podmínky zakončení předmětu -

Ústní zkouška v rozsahu přednášené látky.

Poslední úprava: Heřman Petr, prof. RNDr., CSc. (30.10.2019)
Literatura -

J.R.Lakowicz: Principles of Fluorescence Spectroscopy, 2nd Edition, Plenum Publ.Corp., New York, 1999

Vo-Dingh, CRC Biomedical Photonics Handbook, CRC Press, New York, 2003

M.G.Ormerod (ed.): Flow Cytomety - A Practical Approach, IRL Press, Oxford Univ.Press, 1890

J.R.Lakowicz: Topics in Fluorescence Spectroscopy Vol.3 - Biochemical Applications Plenum Publ.Corp., London 1992

J.R.Lakowicz: Topics in Fluorescence Spectroscopy Vol.4 - Probe Design and Chemical Sensing, Plenum Publ.Corp., London 1994

D.L.Taylor et al.(ed.): Applications of Fluorescence in the Biomedical Sciences Part I, II Alan R.Liss, Inc., New York 1986

V.T.Mason (ed.): Fluorescent and Luminescent Probes for Biological Activity - A Practical Guide to Technology for Quantitative Real-Time Analysis Academic Press, London 1993

Poslední úprava: T_FUUK (10.03.2004)
Metody výuky -

přednáška

Poslední úprava: T_FUUK (12.05.2008)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška sestává z ústní části. Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Poslední úprava: Heřman Petr, prof. RNDr., CSc. (06.10.2017)
Sylabus -

1. Základy fluorescence

2. Moderní experimentální techniky a instrumentace v luminiscenci, vlastnosti a výběr fotodetektorů (fotonásobiče, lavinové diody, dvojdimenzionální detektory, zesilovače obrazu, CCD kamery), stacionární metody, časově rozlišené fluorescenční metody (časová a frekvenční doména), laserová fotolýza (FRAP), fluorescenční proudová cytometrie (FACS), fluorescenční korelační spektroskopie (FCS). Mikrofluorometrie, fluorescenční mikroskopie se zpracováním a klasifikací obrazu, poměrové metody, spektrální zobrazování, mapování dob života fluorescence (FLIM), rastrovací konfokální a vícefotonová fluorescenční mikroskopie, nelineární emisní metody pro zvýšení prostorového rozlišení, optické řezy 3D rekonstrukce emitujících objektů.

2. Využití luminiscenčních metod v přírodních vědách, medicíně a kriminalistice, stanovování mezimolekulárních vzdáleností, určování pohyblivosti biologických mikroobjektů, biomedicínské využití fluorescence buzené evanescentní vlnou, FLIMU, FCS a dalších fluorescenčních zobrazovacích metod, aplikace selektivního značení biomolekul v biologii a lékařství a farmaceutickém průmyslu, imunofluorescence, apod.

3. Fluorescence biopolymerů

4. Fluorescenční senzory (fyzikální principy funkce), principy detekce (spektrální, modulační, polarizační), zesílení fluorescence v blízkosti kovových nanostruktur.

Poslední úprava: Heřman Petr, prof. RNDr., CSc. (19.02.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK