PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika - NOFY066
Anglický název: Practical Course I - Mechanics and Molecular Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: RNDr. Jaroslava Piešová, Ph.D.
doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty obecného základu
Je prerekvizitou pro: NOFY028, NOFY030, NOFY130, NOFY024
Anotace -
Předmět navazuje na přednášku Mechanika a molekulová fyzika; nabízí široký výběr experimentálních problémů z mechaniky a molekulové fyziky.
Poslední úprava: Kudrnová Hana, Mgr. (22.01.2018)
Cíl předmětu -

Základy práce ve fyzikální laboratoři, základní měření mechanických i dalších veličin, experimenty z mechaniky a molekulové fyziky, samostatné zpracování výsledků, tvorba grafů a tabulek, fitování jednoduchých závislostí, zpracování dat získaných pomocí počítače.

Poslední úprava: Kudrnová Hana, Mgr. (22.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů ve stanovených termínech.

Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro letní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Poslední úprava: Valentová Helena, doc. RNDr., Ph.D. (16.02.2021)
Literatura

[1] Studijní texty na stránkách fyzikálního praktika, http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

[2] Fyzikální praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika, D. Slavínská, I. Stulíková, P. Vostrý, SPN, Praha 1989

[3] Základy fyzikálních měření I, Brož, J. a kol., SPN, Praha 1983

[4] Úvod do teorie fyzikálních měření, B. Sprušil, P. Zielencová, SPN, Praha 1989

[5] Úvod do praktické fyziky, J. Englich, Matfyzpress, Praha 2006

[6] Fyzikální a matematické tabulky, J. Brož, V. Roskovec, M. Valouch, SNTL, Praha 1980

Poslední úprava: Valentová Helena, doc. RNDr., Ph.D. (22.05.2013)
Metody výuky

Praktikum.

Poslední úprava: Valentová Helena, doc. RNDr., Ph.D. (22.05.2013)
Sylabus -

Základní měření - měření prostoru, měření času, měření hustoty látek, měření tíhového zrychlení.

Studium otáčení tuhého tělesa, měření momentu setrvačnosti kola.

Mechanické vlastnosti pevných látek - měření modulu pružnosti v tahu, dynamická zkouška deformace látek v tlaku.

Mechanika kapalin a plynů - studium proudění tekutin, volný pád koule ve viskosní kapalině, měření viskozity, měření povrchového napětí, studium reologického chování látek.

Kmity a vlnění - kmity harmonického oscilátoru, vázané kmity, tlumené a nucené kmity, studium mechanické rezonance.

Akustika - rychlost šíření zvuku, studium struny.

Molekulová fyzika - měření teploty (kalibrace odporového teploměru a termočlánku), studium Brownova pohybu, fázové přechody, měření teplotní roztažnosti látek, měrná tepelná kapacita látek pevných a kapalných.

Poslední úprava: Valentová Helena, doc. RNDr., Ph.D. (24.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK