PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výběrové praktikum z elektroniky a počítačové techniky - NOFY065
Anglický název: Optional Practical Course in Electronics and Computer Technology
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: RNDr. Vojtěch Hanzal
doc. Ing. Petr Praus, CSc.
Anotace -
Posluchači se seznámí formou praktických cvičení se základy analogové a digitální techniky v rozsahu 16 úloh. V analogové části praktika úlohy vychází ze základních vlastností aktivních prvků (diody ,transistory,operační zesilovače) a jejich aplikací. V digitální části praktika jsou úlohy zaměřeny na studium základních prvků digitální techniky, řešení logických funkcí a obvody střední hustoty integrace.
Poslední úprava: T_KVOF (22.05.2003)
Cíl předmětu -

Posluchači se formou praktických cvičení seznámí s využitím moderních přístrojů (osciloskopy, spektrální a logické analyzátory, systémy pro snímání voltampérových a převodních charakteristik) ke studiu základních prvků analogové a digitální techniky v rozsahu 10 úloh. V analogové části praktika úlohy vychází ze základních vlastností pasivních i aktivních prvků (R-L-C obvody, diody, bipolární a unipolární transistory, operační zesilovače) a jejich aplikací. V digitální části praktika jsou úlohy zaměřeny na studium základních prvků digitální techniky (hradla, čítače, paměti, procesorové obvody, A-D a D-A převodníky, jednotlivé typy sběrnic a některé speciální prvky) a jejich programování.

Pro studenty, kteří se doposud neseznámili se základy elektroniky (na střední škole, v předmětu Základy elektroniky - NAFY103 apod.) je připravený teoretický úvod, kde si potřebné informace doplní.

Poslední úprava: Hanzal Vojtěch, RNDr. (04.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je absolvování teoretického úvodu, změření předepsaného počtu úloh a vypracování zápisů z měření.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Poslední úprava: Hanzal Vojtěch, RNDr. (11.06.2019)
Literatura

Hájek Z., Nedbal J.: Praktikum z elektroniky, SPN 1980

M. Šícha, M. Tichý: Elektronické zpracování signálu, Karolinum, nakladatelství UK, Praha, 1998.

Poslední úprava: Hanzal Vojtěch, RNDr. (20.05.2005)
Metody výuky

Praktikum.

Poslední úprava: Hanzal Vojtěch, RNDr. (11.06.2019)
Sylabus -

Voltampérové charakteristiky různých druhů diod (Ge, Si, Schottky, Zenerovy, LED).

Vstupní, výstupní a převodní charakteristiky tranzistorů (bipolární, J-FET, MOS) a komplexních prvků (optronový pár, logické hradlo TTL/CMOS).

Konstrukce a kmitočtové vlastnosti čtyřpólů (RC člen integrační a derivační, RLC obvody, tranzistorový zesilovač, operační zesilovač).

Studium a použití operačních zesilovačů (vlastnosti, základní zapojení, funkční měniče, kmitočtové filtry, integrátor, syntetická indukčnost).

Základní logické obvody (kombinační, sekvenční) v různých technologiích (TTL, CMOS) a jejich použití (Booleova algebra, aritmeticko-logická jednotka, monostabilní, astabilní a bistabilní klopné obvody, obvod D a J-K, čítače).

Převodníky D/A a A/D různých typů, vzorkovací zesilovač.

Interní sběrnice stolního počítače, rozhraní komunikace s počítačem (LPT, COM, USB, IIC, ...) a jejich programové využití.

Studium speciálních obvodů (časovač 555, 74121, optronový pár - statické i dynamické vlastnosti).

Syntéza jednoduchých obvodů na desce plošného spoje nebo nepájivém kontaktním poli.

Programování jednoduchých aplikací pro měření elektrických a neelektrických veličin.

Poslední úprava: Hanzal Vojtěch, RNDr. (15.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK