PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie optimalizace - NMSA413
Anglický název: Optimisation Theory
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Volitelné
M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Optimalizace
Neslučitelnost : NMSA403
Záměnnost : NMSA403
Je neslučitelnost pro: NMSA403
Je prerekvizitou pro: NMEK450, NMEK521
Je záměnnost pro: NMSA403
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (07.12.2020)
Optimalizace v ekonomii a v matematické statistice. Základy konvexní analýzy. Teorie lineárního a nelineárního programování. Symetrická úloha nelineárního programování. Předpoklady: Lineární algebra, funkcionální analýza (funkce více proměnných, vázané extrémy).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

Vyložit základní postupy a metody používané při hledání optimálního řešení zadané úlohy. Studenti se dozvědí potřebnou teorii a dané postupy si na numerických příkladech osvojí.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (02.10.2022)

+---------------------------------------------------------------------------

Zakončení předmětu

+---------------------------------------------------------------------------

K zakončení předmětu je nutno získat zápočet ze cvičení a úspěšně složit zkoušku.

Zápočet ze cvičení je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce.

Podmínky pro získání zápočtu ze cvičení jsou uvedeny na webu:

https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~branda/mbOpt11.html

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (05.12.2020)

Bazaraa, M.S.; Sherali, H.D.; Shetty, C.M.: Nonlinear programming: theory and algorithms. Wiley, New York, 1993.

Dantzig, G.B.; Thapa, M.N.: Linear programming. 1,2. Springer, New York, 1997.

Plesník, J.; Dupačová, J.; Vlach, M.: Lineárne programovanie. Alfa, Bratislava, 1990. (in Czech)

Rockafellar, T.: Convex Analysis. Springer-Verlag, Berlin, 1975.

Literatura pro další studium:

Bertsekas, D.P.: Nonlinear programming. Athena Scientific, Belmont, 1999.

Luenberger, D.G.; Ye, Y.: Linear and Nonlinear Programming. 3rd edition, Springer, New York, 2008.

Rockafellar, T.; Wets, R. J.-B.: Variational Analysis. Springer-Verlag, Berlin, 1998.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (30.11.2020)

Přednáška + cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (14.02.2024)

+---------------------------------------------------------------------------

Požadavky ke zkoušce jsou:

+---------------------------------------------------------------------------

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné a ústní části.

Po nesložení zkoušky je při příštím termínu nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní.

U zkoušky je zkoušena látka v rozsahu odpředneseném na přednášce a partií určených přednášejícím k samostudiu.

Zápočet je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce.

Podmínky pro získání zápočtu ze cvičení jsou:

  • Odevzdání vyřešeného domácího úkolu ve stanoveném termínu.
  • Úspěšné složení písemného testu na konci semestru (nutné získat alespoň 70% bodů).
  • Skládání zápočtu nelze opakovat.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (05.12.2020)

1. Typy optimalizačních úloh a jejich formulace. Aplikace v ekonomii a v matematické statistice.

2. Vybrané partie z konvexní analýzy (konvexní množiny, konvexní kužele, krajní body, krajní směry).

3. Vybrané partie z teorie reálných funkcí. Diferencovatelnost v Peanově smyslu. Konvexní funkce více proměnných (epigraf, subgradient, subdiferenciál).

4. Věty o oddělitelnosti množin (Farkasova věta).

5. Teorie lineárního programování (struktura množiny přípustných řešení, základní věta lineárního programování, dualita).

6. Přímá metoda řešení úloh lineárního programování, simplexová metoda, duální simplexová metoda, postoptimalizace.

7. Teorie nelineárního programování (globální podmínka optimality, Karushovy-Kuhnovy-Tuckerovy podmínky optimality, podmínky regularity).

8. Symetrická úloha nelineárního programování.

9. Lineární a konvexní programování jako speciální případ nelineárního programování.

10. Dopravní problém jako speciální typ úlohy lineárního programování.

11. Hlavní myšlenky algoritmů pro nelineární programování.

12. Maticové hry a lineární programování, minimaxová věta.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (05.12.2020)

Lineární algebra, funkcionální analýza.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK