PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Náhodné procesy 2 - NMSA409
Anglický název: Stochastic Processes 2
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.
RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Neslučitelnost : NMFP403
Je korekvizitou pro: NMST414
Je neslučitelnost pro: NMFP403
Je prerekvizitou pro: NMEK521, NMEK450, NMFM507, NMTP450
Je záměnnost pro: NSTP199, NMFP403, NSTP239
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)
Stacionární proces. Spojitost, derivace a integrál procesu. Spektrální reprezentace. Lineární proces. Ergodicita, centrální limitní věty. Predikce a filtrace. Modely ARMA a jejich statistická analýza.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)

Studenti získají základní vědomosti z teorie stacionárních procesů v časové i spektrální doméně. Dále se seznámí se základními statistickými vlastnostmi časových řad.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (23.09.2021)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Bez zápočtu se nelze zapsat ke zkoušce.

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Získat minimálně 70% z bodů udělených za domácí přípravu formou e-learningu (Moodle)

2. Absolvovat dva písemné testy a z každého získat nejméně 70% z možného počtu bodů.

Každý z těchto písemných testů lze opakovat právě jednou.

Termíny písemných testů budou oznámeny na začátku semestru na stránce kurzu na platformě Moodle. Opravné testy se píší najednou pro všechny skupiny.

Forma výuky a její průběžná kontrola vylučují možnost opakovat zápočet v daném semestru.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)

Anděl J.: Statistická analýza časových řad. SNTL, Praha 1976

Brockwell P.J., Davis R.A.: Time series: Theory and Methods, Springer-Verlag, New York, 1987

Prášková, Z.: Základy náhodných procesů II. Karolinum, 2004.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D. (25.09.2020)

Přednáška+cvičení.

Cvičení v distanční formě probíhá pomocí platformy Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5361.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D. (22.02.2023)

Zkouška je písemná a ústní.

Písemná zkouška trvá 70 minut. Jsou zadány 3 úlohy, ze kterých je nutno získat nejméně 50% z možných bodů, jinak nelze pokračovat v ústní zkoušce a celkový výsledek je "neprospěl/a".

Ústní zkouška pokrývá sylabus v rozsahu přednesené látky.

V žádné části zkoušky není povoleno používat poznámky či výpisky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2013)

1. Definice a základní charakteristiky náhodných procesů. Některé důležité třídy náhodných procesů.

2. Hilbertův prostor. Prostor L_2. Procesy se spojitým časem v L_2.

3. Spektrální rozklad autokovarianční funkce. Existence a výpočet spektrální hustoty

4. Procesy s ortogonálními přírůstky. Integrál podle procesu s ortogonálními přírůstky.

Spektrální rozklad stacionárních procesů

5. Posloupnost MA. Lineární proces. Posloupnosti AR,ARMA. Lineární filtry

6. Predikce v konečných náhodných posloupnostech. Rekurzivní metody predikce.

Predikce v modelech ARMA. Predikce v nekonečných stacionárních posloupnostech.

Predikce ve spektrální doméně.Filtrace signálu a šumu.

7. Ergodické věty v L_2. Vybrané centrální limitní věty.

8. Odhady průměru a autokovarianční funkce

9. Odhady parametrů v modelech AR. MA, ARMA

10. Odhady spektrální hustoty.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. (23.05.2019)

základní znalosti z teorie pravděpodobnosti na úrovni bakalářského studia obecné matematiky,

základy teorie Hilbertových prostorů, L_p prostory, základy komplexní analýzy, diferenční rovnice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK