PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právní aspekty ochrany dat - NMMB437
Anglický název: Legal Aspects of Data Protection
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Právo > Mezinárodní právo soukromé
Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMIB017
Záměnnost : NMIB017
Je záměnnost pro: NMIB017
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2013)
Předmět věnovaný - dosud relativně průřezové - problematice právní ochrany dat, informačních technologií a systémů, včetně odpovědnostních důsledků jak soukromoprávní, tak i veřejnoprávní povahy. V průběhu jednotlivých přednášek budou představeny všechny související zákonné a vybrané podzákonné právní předpisy. Přednášky budou též zaměřeny také na vybrané aspekty mezinárodní úpravy, zejména pak úpravy v právu ES.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (02.10.2014)

Platná právní úprava, zejména klíčové kodexy soukromého a veřejného práva, z literatury dále-

 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha : Auditorium, 2012
 • MATEJKA, J. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. 1. vydání. Praha: CZ.NIC, 2013, ISBN 978-80-904248-7-6, 256 s., Dostupné [online] z: https://knihy.nic.cz/files/nic/edice/jan_matejka_ijop.pdf
 • LESSIG, Lawrence. Code and other laws of cyberspace.New York : Basic Books, 1999
 • ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. Praha : Linde, 2004
 • BOHÁČEK, Martin a kol. Právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví. 1. vyd. Praha: VŠE, 1994. 220 s. ISBN 80-7079-388-0
 • HERCZEG, Jiří. Extremismus a hranice svobody projevu na internetu. Acta Universitatis Carolinae : Iuridica. 2008, roč. 54, č. 4 , s. 35-49.
 • BOHÁČEK, Martin. LOEBL, Zbyněk. Smluvní vztahy při tvorbě a šíření software. Mechanizace a automatizace administrativy. 1992. č. 9, s. 243-249
 • HUSOVEC, Martin . Zodpovednosť poskytovatela za obsah diskusných príspevkov. Revue pro právo a technologie : Odborný recenzovaný časopis pro technologické obory práva a právní vědy. 2011, roč. 2, č. 3, s. 40-42.
 • LESSIG, Lawrence. The future of ideas : the fate of the commons in a connected world.New York : Vintage Books, 2002.
 • BOHÁČEK, Martin. Ochrana dat v českém právu. Praha: Kriminalistický ústav Policie ČR, 1993.
 • POLČÁK, Radim. Právo na internetu : spam a odpovědnost ISP.Brno : Computer Press, 2007.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (27.09.2020)

Odkaz na prostředí pro on-line výuku https://meet.ilaw.cas.cz/NMMB437

Materiály ke studiu, včetně prezentací a dalších podkladů, budou s ohledem na jejich aktuálnost rozesílány emailem průběžně.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (09.10.2017)

Předmět je zakončen ústní zkouškou, která se zásadně skládá ze dvou otázek, a to zpravidla jedné obecnější a jedné o poznání více konkrétní, zpravidla vycházející z popisu konkrétního skutkového děje s požadavkem na jeho další právní kvalifikaci. Zadání obou otázek reflektuje bez výjimky obsah prezentované látky a odpovídá tomu, co bylo dále diskutováno ve výuce. Výsledná známka se stanoví na základě průměrného hodnocení všech položených otázek.

Požadavky na úspěšné složení ústní zkoušky tak zcela odpovídají sylabu předmětu, obsahu odpřednášené i diskutované materie, jakož i všem podkladům zaslaným garantem předmětu. Základem pro všechny položené otázky budou níže uvedené zkouškové okruhy:

 • Základní principy ochrany osobních údajů, nové obecné nařízení (GDPR),
 • Pojem osobní údaj, jeho druhy, pojem správce, zpracovatel a zpracovávání osobních údajů
 • Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů, zvláštní způsoby ochrany osobních údajů v informačních systémech (automatizované zpracování osobních údajů)
 • Uzavírání smluv v obchodním a občanském právu, proces kontraktace
 • Podepisování elektronických dokumentů, pojem, druhy a prameny právní úpravy (včetně úpravy eIDAS), důkazní spolehlivost
 • Zvláštní režim zákona o službách informační společnosti, problematika odpovědnosti poskytovatelů služeb
 • Nevyžádané obchodní sdělení, podmínky, zvláštní režim
 • Ochrana počítačového programu, možnosti ochrany patentovým a autorským právem
 • Způsoby ochrany autorských práv, druhy práv, převody těchto práv
 • Právní úprava kybernetické bezpečnosti, pojem bezpečnostní incident a základní povinnosti dotčených stran v této oblasti
 • Ochrana domén a doménových jmen, aspekty hmotněprávní (kolize s jiným právy) a procesně-právní

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (09.10.2017)

Všeobecný právní rámec ochrany dat, včetně podrobného přehledu všech související soukromoprávních a veřejnoprávních předpisů. Podrobný přehled právní regulace nakládání s informacemi, osobními údaji (včetně citlivých i biometrických), užívání informačních systémů, počítačových programů, apod. Osobní, věcná a místní působnost vybraných zákonných norem. Informatika ve veřejné správě. Evidence, databáze, elektronické dokumenty a elektronické podpisy (širší kontext právní úpravy). Vznik, vytváření a provoz evidencí na počítačích z hlediska platných právních norem.

Základy elektronické kontraktace. Důkazní spolehlivost elektronických důkazů. Platnost dokumentů zpracovaných prostřednictvím ICT prostředků. Principy elektronického podepisování, nařízení o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS), právní regulace elektronického obchodování.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), související adaptační zákony ČR k tomuto nařízení. Právní praxe ochrany osobních údajů v ČR. Působnost Úřadu pro ochranu osobních dat v ČR.

Informační technologie a právní vztahy související. Právní rámec kybernetické bezpečnosti. Počítačová kriminalita - skutkové podstaty vybraných souvisejících trestných činů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK