PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Účetnictví a solventnost pojišťoven - NMFP537
Anglický název: Accounting and Solvency of Insurance Companies
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15573
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: M Mgr. FPM
M Mgr. FPM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Neslučitelnost : NMFM410
Záměnnost : NMFM410
Je neslučitelnost pro: NMFM410
Je prerekvizitou pro: NMFP558
Je záměnnost pro: NMFM410
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. (13.12.2020)
Účetní výkazy pojišťoven dle Českých účetních standardů, Solventnosti 2 a IFRS. Ocenění finančních aktiv. Tržně konzistentní ocenění pojistných závazků. Riziková přirážka. Solventnostní kapitálový požadavek. Standardní vzorec Solventnosti 2. Agregace rizik. Alokace kapitálu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (04.10.2023)

Seznámení s principy účetního výkaznictví pro komerční pojišťovny a s principy posuzování solventnosti pojišťoven.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (04.10.2023)

Podmínky pro získání zápočtu: Jeden zápočtový test v průběhu semestru. Požadován zisk 60% bodů. Test je možno opakovat. Odevzdání jednoho domácího projektu nejpozději 3 dny před termínem zkoušky. V případě nevyhovujícího zpracování možno opravit a odevzdat opakovaně.

Zápočet je podmínkou účasti na zkoušce.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (13.12.2020)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Solventnost II).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35.

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS13, IFRS9, IFRS17.

J. Bokšová: Účetnictví komerčních pojišťoven - specifika v ČR. Wolters Kluwer ČR, 2010.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (09.05.2023)

Přednáška +cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (04.10.2023)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky pokrývají látku prezentovanou na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (13.12.2020)

1. Účetní výkazy pojišťoven. Rozvaha dle Českých účetních standardů, Solventnosti 2, IFRS.

2. Aktiva pojišťoven. Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou a naběhlou hodnotou.

3. Technické rezervy pojišťoven. Ocenění pojistných závazků dle Solventnosti 2 a IFRS 17. Metody výpočtu rizikové přirážky: kvantilové metody, metoda nákladů na kapitál. Principy alokace kapitálu. Alokace rizikové přirážky segmentům portfolia.

4. Solventnostní kapitálový požadavek. Ekonomický kapitál. Agregace rizik součtem, agregace pomocí korelační matice. Standardní vzorec Solventnosti 2, rizikové moduly a podmoduly. Kapitálový požadavek k upisovacím rizikům.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (04.10.2023)

Základní pojmy vstupující do výkazů pojišťoven: pojistné, technické rezervy, zajistné, náklady. Střední hodnota, současná hodnota peněžního toku. Základní míry rizika, zejména hodnota v riziku.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK