PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Statistika pro finanční matematiky - NMFM301
Anglický název: Statistics for Financial Mathematics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kulich/vyuka/statfpm/index.html
Garant: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Prerekvizity : NMFM202
Je korekvizitou pro: NMFM310, NMFM308
Je prerekvizitou pro: NMFM332, NMFM334, NMFM336, NMFM338
Je záměnnost pro: NSTP097
Anotace -
Základní přednáška z matematické statistiky pro studenty Finanční matematiky.
Poslední úprava: G_M (15.05.2012)
Cíl předmětu -

Posluchači porozumí základům matematické statistiky a zvládnou důležité principy metod pro odhadování parametrů a testování hypotéz. Seznámí se s nejčastěji užívanými statistickými postupy a s jejich aplikací při analýze reálných dat.

Poslední úprava: Kulich Michal, doc. Mgr., Ph.D. (05.09.2013)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmienkou pripustenia k skúške je získanie zápočtu.

K zápočtu je potrebná povinná účasť na cvičení (dovolené sú maximálne dve neospravedlnené absencie v priebehu semestra) a úspešné napísanie oboch zápočtových písomiek (t.j. aspoň 50 % z celkového počtu v každej písomke osobitne).

Skúška ma písomnú a ústnu časť v rozsahu sylabu prednášky. Bližšie informácie viď "Požadavky ke zkoušce".

Poslední úprava: Maciak Matúš, doc. RNDr., Ph.D. (16.10.2023)
Literatura -

Anděl J.: Statistické metody. MATFYZPRES, Praha 1998

Anděl J.: Základy matematické statistiky. MATFYZPRES, Praha 2002

Casella G, Berger R.L.: Statistical Inference, 2nd Edition. Duxbury Thomson Learning, Pacific Grove, CA, 2002

Poslední úprava: Pešta Michal, doc. RNDr., Ph.D. (28.10.2019)
Metody výuky -

Přednáška+cvičení.

Poslední úprava: G_M (24.04.2012)
Požadavky ke zkoušce -

Podmienkou pripustenia ku skúške je získanie zápočtu.

Predmetom skúšky bude celý rozsah prednášky. Vyžaduje sa znalosť všetkých podstatných definícií, viet a tvrdení (vrátane presného stanovenia predpokladov), porozumeniu ich podstate, chápaniu ich vzájomných vzťahov, povedomí o tom, z čoho preberané výsledky plynú a schopnosť ich aplikovať a rozvíjať.

Písomná časť potrvá 60 minút a bude obsahovať niekoľko otázok z látky z kapitol 1 - 4. Otázky môžu vyžadovať znalosť definícií, formuláciu tvrdení s presnými predpokladmi, dôkazmi a odvodeniami, riešenia príkladov z prednášky či z cvičení. K úspěšnému splneniu písomnej časti je treba získať viac než polovicu bodov; to je podmienka pripustenia k ústnej časti. Ústna časť bude zameraná na kapitoly 5 - 10. Požaduje sa schopnosť popísať jednotlivé metódy, diskutovať o ich predpokladoch, predviesť ich porovnanie a odvodiť či dokázať ich vlastnosti. Ďalej sa vyžaduje schopnosť zvoliť vhodný postup štatistickej analýzy reálneho problému a diskutovať o výhodách a nevýhodách rôznych alternatívnych riešení (ak existujú).

Poslední úprava: Pešta Michal, doc. RNDr., Ph.D. (09.10.2017)
Sylabus -

1. Náhodný výběr a jeho vlastnosti.

2. Bodové a intervalové odhady a jejich vlastnosti.

3. Metody pro odhadování parametrů. Empirické, momentové odhady. Metoda maximální věrohodnosti.

4. Teorie testování hypotéz.

5. Jednovýběrové a párové metody pro spojitá data.

6. Jednovýběrové metody pro diskrétní data.

7. Dvouvýběrové metody pro spojitá data.

8. Kontingenční tabulky.

9. Analýza rozptylu.

10. Lineární regrese.

Poslední úprava: Kulich Michal, doc. Mgr., Ph.D. (05.09.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK