PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Numerická matematika - NMAX042
Anglický název: Numerical Mathematics
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NMAI042
Garant: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Prerekvizity : {NXXX014, NXXX015, NXXX016, NXXX017, NXXX018, NXXX022, NXXX023, NXXX024, NXXX025, NXXX033}
Neslučitelnost : NMAI042
Záměnnost : NMAI042
Je neslučitelnost pro: NMAI042
Je záměnnost pro: NMAI042
Anotace -
Základní kurs numerické matematiky pro informatiky.
Poslední úprava: ()
Cíl předmětu -

Studenti se seznámí se základy numerické matematiky.

Poslední úprava: T_KNM (17.05.2008)
Podmínky zakončení předmětu -

Ke zkoušce je nutný zápočet.

Zápočet bude udělen za zisk alespoň 12 bodů. Body budou udělovány za:

  • Aktivní docházka na seminář (1 bod za každou docházku). Může podléhat změnám dle epidemických opatření.
  • domácí úkoly v Matlabu (maximálně 2 body za 1 domácí úkol, celkem budou zadány 4 domácí úkoly během semestru)
  • písemná zkouška (12 bodů)
Poslední úprava: Pozza Stefano, Dr., Ph.D. (01.02.2022)
Literatura -

Felcman J.: (2009). Numerická matematika, učební text k přednášce.

Feistauer, M., Felcman, J., and Straškraba, I. (2003). Mathematical and Com-

putational Methods for Compressible Flow. Oxford University Press, Oxford.

Higham, N. (1989). The accuracy of solutions to triangular systems. SIAM J.

Appl. Math., 26(5), 1252?1265.

Quarteroni, A., Sacco, R., and Saleri, F. (2004). Numerical Mathematics (2nd

edn), Volume 37 of Texts in Applied Mathematics. Springer, Berlin. ISBN

0-387-98959-5.

Segethová, J. (2000). Základy numerické matematiky. Karolinum, Praha.

Ueberhuber, W. (2000). Numerical Computation 1, 2: Methods, Software, and

Analysis. Springer, Berlin.

Poslední úprava: FELCMAN/MFF.CUNI.CZ (11.02.2009)
Metody výuky -

Přednášky a cvičení v posluchárně.

Poslední úprava: T_KNM (17.05.2008)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška sestává z písemné a ústní části, obojí se může konat eventálně distančně. Písemná část předchází části ústní. Její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní část již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části.

Požadavky písemné i ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Poslední úprava: Felcman Jiří, doc. RNDr., CSc. (30.04.2020)
Sylabus -

Aproximace funkcí v R, Lagrangeův interpolační polynom. Chyba Lagrangeovy interpolace. Kubický spline, konstrukce přirozeného kubického spline.

Numerická integrace funkcí, Newtonovy-Cotesovy vzorce, složené Newtonovy-Cotesovy vzorce, Gaussova kvadratura.

Metody řešení nelineárních rovnic, Newtonova metoda, důkaz konvergence Newtonovy metody, metoda postupných aproximací pro nelineární rovnice. Kořeny polynomu, Hornerovo schéma.

Soustavy lineárních rovnic. Podmíněnost matic. Gaussova eliminace, pivotace, Gaussova eliminace jako faktorizační metoda, LU rozklad v obecném případě, vliv zaokrouhlovacích chyb, Choleského rozklad, QR rozklad, iterační metody řešení soustav lineárních rovnic, klasické iterační metody.

Výpočet vlastních čísel matic. Mocninná metoda.

Numerická integrace obyčejných diferenciálních rovnic. Formulace problému. Jednokrokové metody, metody typu Runge-Kutta, Rungeova-Kuttova metoda 2. řádu.

Gradientní metody - metoda sdružených gradientů, metoda největšího spádu.

Poslední úprava: Felcman Jiří, doc. RNDr., CSc. (08.06.2021)
Vstupní požadavky -

Nejsou předpokládány žádné speciální znalosti.

Poslední úprava: T_KNM (17.05.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK