PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum školních pokusů V - NFUF834
Anglický název: Practical Course in School Experiments V
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)
Výběrové praktikum. Studenti navrhují a provádějí experimenty z vybraných témat školské fyziky v návaznosti na požadavky ke státní zkoušce z fyziky a didaktiky fyziky. V rámci výstupů pak ukazují, jak experimenty začlenit do výuky. Seznamují se také s novými učebními pomůckami a soupravami. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen. Přednost mají posluchači studia učitelství.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)

Podmínkou pro udělení zápočtu je absolvování všech úloh praktika.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)

Učebnice fyziky pro střední a základní školy.

Svoboda M., a kol.: Praktikum školních pokusů I , UK 1993

Svoboda M., a kol.: Praktikum školních pokusů II, UK 1994

Svoboda M., a kol.: Praktikum školních pokusů III, UK 1995

Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole , I.- IV. díl, Prometheus Praha 1997, 1999, 2000

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (02.05.2022)

Probíraná témata jsou zaměřena k tématům praktické části státní závěrečné zkoušky:

1. Zákon zachování hybnosti

2. Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb

3. Archimédův zákon pro kapaliny a plyny

4. Hydrostatická tlaková síla a hydrostatický tlak

5. Mechanické vlnění

6. Mechanické kmitání

7. Odraz a lom světla

8. Jednoduché optické přístroje (lupa, mikroskop, dalekohled)

9. Interference světla

10. Přenos tepla (vedením, prouděním, zářením)

11. Teplotní roztažnost (délková i objemová)

12. Elektrostatická indukce

13. Ohmův zákon

14. Magnetické pole vodiče a cívky s proudem

15. Elektromagnetická indukce

16. Transformátor

17. Polovodičová dioda a její použití

18. Bipolární tranzistor a jeho užití jako spínače nebo zesilovače

19. Obvod střídavého proudu s R, L, C

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK