PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologická a pedagogická reflexe pedagogické praxe - NFUF818
Anglický název: Psychological and pedagogical reflection of teaching practice
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (10.06.2021)
Seminář navazuje na pobyt studentů ve škole v rámci úvodní průběžné praxe (Pedagogická praxe z fyziky I) a doplňuje ji. Základem práce v semináři bude analýza školní reality, se kterou se studenti budou setkávat. Cílem je, aby se studenti naučili lépe porozumět pedagogicko - psychologickým aspektům školních situací.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na seminářích a vypracování záznamů do hospitačních archů.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)

ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno: Paido, 1996.

HRABAL,V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha: SPN, 1989.

HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I.: Jaký jsem učitel. Praha, portál 2010.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE Čeští žáci po deseti letech. Praha: PedF UK, 2004.

ŠVEC.V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno, Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta. 1998.

VALENTOVÁ, L. a kol.: Školní poradenství I. II. Praha PedF UK 2013.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)

V rámci seminářů budou zobecněny poznatky a zkušenosti získané v průběhu praxe. Společné diskuse budou zaměřeny na rozbor hospitačních záznamů a zkušeností z vlastní výuky.

Pozornost bude věnovaná zejména následujícím tématům, která budou reflektovaná jak z pedagogického, tak psychologického hlediska:

Cíle vyučovací hodiny a jejich plnění

Metody a formy práce

Vystupování učitele ve třídě a jeho komunikace se žáky

Kontrola a hodnocení žáků

Aktivita žáků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK