Molekulová fyzika - NFUF806
Anglický název: Kinetic theory of matter (molecular physics)
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Neslučitelnost : NUFY083
Záměnnost : NUFY083
Je záměnnost pro: NUFY083
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Řešení zajímavých úloh z molekulové fyziky plynů, kapalin a pevných látek a provádění experimentů z této oblasti včetně jednoduchých pokusů.
Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (26.04.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na semináři (minimálně 80 %).

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (14.05.2020)
Literatura -

Svoboda E., Bakule R.: Molekulová fyzika. Academia Praha, 1992

Feynman, R.P., Leighton, R.B., Sands, M.: Feynmanovy přednášky z fyziky 1/3. Fragment, Havlíčkův Brod 2000.

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, část 2 (mechanika-termodynamika). VUTIUM/Prometheus, Brno/Praha 2006.

Elektronická sbírka úloh na webu: http://fyzikalniulohy.cz/

Nahodil, J.: Fyzika v běžném životě. Prometheus Praha, 1996

Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole 2. Prometheus Praha, 1997

Brož, J., Rotter, M.: příklady z molekulové fyziky a termiky. SPN Praha 1984.

Obdržálek, J.: Řešené příklady z termodynamiky, molekulové a statistické fyziky. Matfyzpress, Praha 2015.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (26.04.2019)
Sylabus -

Řešení úloh k tématům:

základní termodynamické pojmy (teplo, TDM soustava, teplota, tepelné kapacity,...)

kinetická teorie látek

ideální plyn (stavová rovnice, rozdělení rychlostí)

první věta termodynamická (obsah 1.VTD, vnitřní energie, aplikace 1.VTD na děje s ideálním plynem)

kalorimetrická rovnice

transportní jevy v plynech a kapalinách

povrchové jevy v kapalinách

Jednoduché experimenty podporující výuku fyziky na střední škole k uvedeným tématům.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (26.04.2019)