PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do matematických metod fyziky - NFUF804
Anglický název: Introduction to Mathematical Methods of Physics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Neslučitelnost : NUFY081
Záměnnost : NUFY081
Je záměnnost pro: NUFY081
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (26.04.2019)
Výklad a procvičení různých matematických metod používaných v úvodním fyzikálním kursu. Důraz je kladen na jejich praktickou aplikaci pro řešení konkrétních fyzikálních úloh.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (26.04.2019)

Podmínky k získání zápočtu pro studenty prezenčního studia:

  • Alespoň 75% účast na výuce;
  • dále je podmínkou zápočtu vypracování dvou úkolů, které studenti musejí odevzdat v předem stanoveném termínu.


Podmínky k získání zápočtu pro studenty kombinovaného studia a kurzu CŽV:

  • Podmínkou zápočtu je vypracování dvou úkolů, které studenti musejí odevzdat v předem stanoveném termínu.


Charakter podmínek pro získání zápočtu vylučuje opakování.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D. (02.10.2020)

Studijní text k předmětu: https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/matematicke_metody/

Kvasnica J.: Matematický aparát fyziky, Academia, Praha, 1989.

Musilová J. & Musilová P.: Matematika pro porozumění a praxi I, VUTIUM, Brno, 2006.

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (02.05.2022)

Seminář; předmět je vyučován prezenčně

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D. (02.10.2020)

Systémy souřadnic: Nejpoužívanější souřadnice bodů v rovině a v prostoru: kartézské, polární, cylindrické a sférické. Zavedení a motivace: pohyb planet.

Funkce a její derivace: Zopakování pojmu funkce a limity. Zavedení derivace funkce a metody jejího výpočtu. Fyzikální aplikace, pojem diferenciální rovnice a příklady (radioaktivní rozpad, vybíjení kondenzátoru, harmonický oscilátor). Tři důležitá zobecnění: derivace vyšších řádů (Taylorův rozvoj funkce), derivace funkce více proměnných (pojem parciální diferenciální rovnice), derivace vektorů (rychlost a zrychlení v nekartézských souřadnicích).

Integrál funkce: Motivace pojmu primitivní funkce (tvar hladiny v rotující nádobě), neurčitý integrál. Základní pravidla a metody výpočtu (per partes, substituce, rozklad na parciální zlomky). Určitý integrál a jeho vlastnosti. Newtonova-Leibnizova formule. Četné fyzikální a geometrické aplikace. Nevlastní integrály; integrál Eulerův-Poissonův-Laplaceův a rozdělení rychlostí molekul.

Studijní opory
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (02.05.2022)

Další informace o předmětu jsou dostupné na https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/UvodDoMatMetod/.

Je možné využít elektronické učebnice dostupné na https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/UvodDoMatMetod/materialy/Ucebnice_1.pdf a https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/UvodDoMatMetod/materialy/Ucebnice_2.pdf.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK