Seminář z mechaniky - NFUF803
Anglický název: Seminar on Mechanics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Neslučitelnost : NUFY114
Záměnnost : NUFY114
Je záměnnost pro: NUFY114
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (26.04.2019)
V rámci semináře se budou řešit fyzikální úlohy nejrůznější úrovně od středoškolské, včetně úloh FO, po vysokoškolskou. Dále budou podrobněji rozebírány další typové úlohy řešené na cvičeních k předmětu Fyzika I. Předmět tak nabízí možnost zopakovat si a prohloubit znalosti učiva z mechaniky a získat praxi v řešení úloh. Určeno zejména pro 1. r. Bc.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (26.04.2019)

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na semináři (minimálně 80 %)a prezentace jedné vlastní úlohy či experimentu v průběhu semestru.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (26.04.2019)

Elektronická sbírka úloh na webu: http://fyzikalniulohy.cz/

Rojko, Mandíková: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství (interní materiál KDF)

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika část 1 - Mechanika. Vysoké učení technické v Brně- Nakladatelství VUTIUM a PROMETHEUS Praha, 2000.

Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady - 1.díl. Fragment, Havlíčkův Brod 2000.

Hajko V.: Fyzika v prikladoch. Alfa, Bratislava 1983.

Fahnrich J., Havránek A., Slavínská D.: Příklady z mechaniky (skripta MFF UK). UK vydavatelství Karolinum, Praha 1991

A dále středoškolské sbírky úloh či materiály z fyzikálních olympiád, např.:

Bartuška K: Sbírka řešených úloh z fyziky I pro střední školy. Mechanika. Prométheus, Praha 1997

Kružík M.: Sbírka úloh z fyziky pro žáky středních škol. SPN, Praha 1969

Ungermann Z.: Matematika a řešení fyzikálních úloh. SPN, Praha 1990

http://fo.cuni.cz

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (26.04.2019)

Budou řešeny úlohy z tématických celků:

1. Kinematika hmotného bodu

2. Dynamika posuvného pohybu hmotného bodu

3. Dynamika kruhového pohybu hmotného bodu

4. Inerciální a neinerciální soustavy souřadnic

5. Hybnost, impuls, práce, výkon, energie

6. Statika tuhého tělesa

7. Těžiště, hmotný střed, moment setrvačnosti

8. Dynamika tuhého tělesa

9. Gravitační pole

10. Pružnost, pevnost