PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktické aplikace fyziky kondenzovaného stavu - NFUF701
Anglický název: Practical Applications of Condensed Matter Physics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (14.01.2019)
Předmět doplňuje přednášku Fyzika kondenzovaného stavu (pro učitelské studium). Studenti se seznámí s aplikacemi teorie probírané v přednášce v oblastech jako je fyzika materiálů, metalurgie, technologie přípravy moderních materiálů, polovodičová technika apod. Seznámí se také s výpočetními postupy při řešení úloh z fyziky kondenzovaného stavu. Součástí předmětu je i provádění a vyhodnocování některých experimentů (Hallův jev, difrakce rentgenového záření a elektronů na krystalech, práce s metalografickým mikroskopem apod.)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (14.05.2020)

zápočet - povolená neúčast max. 2x

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (01.10.2020)

Podpůrné studijní materiály budou průběžně (v souladu s probíranými tématy) umisťovány na stránku: https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/kondenzovany_stav_aplikace/

Varikaš V.M., Chačatrjan J.M.: Sbírka řešených příkladů z fyziky pevných látek. SPN Praha, 1976.

Kraus I., Fiala J.: Elementární fyzika pevných látek. ČVUT, Praha 2017.

Vobecký J., Záhlava V.: Elektronika. Grada 2001.

Ptáček L. a kol.: Nauka o materiálu I. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2003 (druhé opravené a rozšířené vydání).

Ptáček L. a kol.: Nauka o materiálu II. Akademické nakladatelství CERM, Brno 2002 (druhé opravené a rozšířené vydání).

Valvoda V.: Krystalografie - Atomová struktura látek a její určování. Matfyzpress, Praha 2005.

Raab M.: Materiály a člověk. Encyklopedický dům s.r.o., Praha 1999.

Miodownik M.: Neobyčejné materiály. Dokořán & Argo, Praha 2016.

Meyers H.P.: Introductory Solid State Physics (Second Edition). CRC Press, London 2002.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (01.10.2020)

V zimním semestru akademického roku 2020/2021 probíhá výuka předmětu (až do odvolání) distanční formou, prostřednictvím platformy Zoom.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (14.01.2019)

V semináři je věnována pozornost těmto oblastem:

1. struktura pevných látek

2. poruchy krystalových struktur

3. energie mřížky

4. difrakce rentgenového záření a elektronů na krystalech

5. elastické a mechanické vlastnosti krystalů

6. kmity mříže

7. tepelné vlastnosti pevných látek

8. krystalizace a fázové přechody

9. elektrické vlastnosti pevných látek

10. polovodiče

11. magnetické vlastnosti pevných látek

12. fyzika materiálů

13. technologie přípravy moderních materiálů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK