Pedagogická praxe z fyziky III - NFUF407
Anglický název: Physics Teaching Practice III
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [TS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Neslučitelnost : NDFY033
Záměnnost : NDFY033
Je neslučitelnost pro: NDFY033
Je záměnnost pro: NDFY033
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
2-týdenní závěrečná praxe, při níž posluchač absolvuje pod vedením fakultního učitele 12 samostatných výstupů s následným rozborem. Kromě toho asistuje při výuce fakultního učitele a hospituje v jeho hodinách. Praxe je zařazena na začátek zimního semestru.
Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (09.01.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou získání zápočtu je doporučující hodnocení fakultního učitele, prezence na škole v předepsaném rozsahu doložená prezenčním listem, odevzdání denních záznamů a hodnocení praxe posluchačem.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (09.01.2019)
Literatura

Svoboda, E., Kolářová, R.: Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané partie. UK, Praha 2006

Učebnice fyziky pro střední a základní školy

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (09.01.2019)
Sylabus

Důraz je kladen na komplexnost přístupu k výuce s využíváním teoretických i praktických poznatků, získaných v rámci pedagogicko-psychologických i didaktických disciplín, jakož i praktických zkušeností z předcházejících praxí, příp. z vedení fyzikálních kroužků, apod.

Mezi asistenční činnosti posluchače patří např. navrhování písemných zkoušek včetně nestandardizovaných testů, oprava písemných zkoušek včetně návrhu klasifikace, pomoc při přípravě laboratorních prací (pomůcky, postupy, vyhodnocování záznamů) event. asistence při vlastním praktiku, kontrola domácích event. jiných písemných úkolů studentů, pomoc při přípravě fyzikálních experimentů event. při jejich provádění ve třídě, apod.

Student se zapojuje do běžného chodu školy (suplování, dozory, účast na pedagogické radě, třídních schůzkách, apod.) a seznamuje se s administrativou, která je součástí práce učitele.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (09.01.2019)