PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika fyziky I - NFUF403
Anglický název: Didactics of Physics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Neslučitelnost : NDFY043
Záměnnost : NDFY043
Je neslučitelnost pro: NDFY043
Je záměnnost pro: NDFY043
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (08.01.2019)
Předmět má zásadně napomoci tomu, aby se ze studentů učitelství fyziky stali reflektivní praktici, tj. učitelé, kteří sledují a vyhodnocují průběh a výsledky výuky s cílem co nejlépe jí porozumět a zlepšovat ji. Nutnou podmínkou k tomu jsou jak dostatečně široké a hluboké znalosti fyzikálního obsahu, tak znalosti a dovednosti spojené s procesy vyučování a učení žáků.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (12.10.2020)

K udělení zápočtu je nutné odevzdání 4 zadaných zápočtových prací ve stanovené kvalitě (každý z vyučujících zadává dvě práce).

Zkouška probíhá buď tak, že student(ka) realizuje část výuky a výuku reflektuje, nebo mu (jí) jsou zadány dvě zkušební otázky. Variantu zkoušky určuje vyučující. Student(ka) musí v dostatečné kvalitě buď realizovat a reflektovat výuku, nebo musí ve stanovené kvalitě prezentovat odpovědi na dvě zkoušejícím zvolené zkušební otázky.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (12.10.2020)

materiály uvedené na webech vyučujících (http://kdf.mff.cuni.cz/~zak/vyuka.php, http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule/vyuka_didaktika.php), souhrnně na http://kdf.mff.cuni.cz/~zak/vyuka.php v "program - 2020/21"

Dvořák, L., Kekule, M., & Žák, V. (2015). Didaktika fyziky včera, dnes a zítra. In I. Stuchlíková & T. Janík (Eds.), Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy (s. 123-157). Brno: Masarykova univerzita.

Fenclová, J. (1982). Úvod do teorie a metodologie didaktiky fyziky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Fenclová, J. (1984). Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Mandíková, D., & Trna, J. (2011). Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky. Brno: Paido.

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

Svoboda, E., & Kolářová, R. (2006). Didaktika fyziky základní a střední školy: vybrané kapitoly. Praha: Karolinum.

Žák, V. (2012). Metody a formy výuky. Hospitační arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Žák, V. (2018). Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele. Praha: Karolinum.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (12.10.2020)

on-line výuka (prostřednictvím MS Teams, příp. jiných platforem), samostatná domácí práce, příp. prezenční výuka; diskuze, práce s textem, demonstrace a příp. další metody

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (12.10.2020)

Zkouška probíhá buď tak, že student(ka) realizuje část výuky a výuku reflektuje, nebo mu (jí) jsou zadány dvě zkušební otázky. Variantu zkoušky určuje vyučující. Student(ka) musí v dostatečné kvalitě buď realizovat a reflektovat výuku, nebo musí ve stanovené kvalitě prezentovat odpovědi na dvě zkoušejícím zvolené zkušební otázky.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (06.05.2020)

Reflexe výuky fyziky - realizovaní kratších úseků výuky studenty, zdokonalování v sebereflexi a reflexi výuky fyziky ve smyslu níže uvedených bodů (témat).

Smysl a cíle fyzikálního vzdělávání - cíle kognitivní, psychomotorické a afektivní.

Fyzikální kurikulum - ontodidaktická a psychodidaktická transformace.

Fyzikální obsah výuky - fyzikální miskoncepce, učebnice fyziky.

Formy výuky fyziky - hromadná, skupinová, individuální a individualizovaná výuka.

Metody výuky fyziky - metody slovní, názorně-demonstrační, dovednostně-praktické, aktivizující a komplexní; badatelsky orientovaná výuka; vztah cílů, obsahu, forem a metod výuky fyziky.

Fyzikální experimenty ve výuce fyziky - experimenty heuristické a verifikační, kvalitativní a kvantitativní, jejich didaktické funkce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK