PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum II - Elektřina a magnetismus - NFUF203
Anglický název: Practical Course II - Electricity and magnetism
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.
Neslučitelnost : NUFY098
Záměnnost : NUFY098
Anotace
Předmět je určen pro studenty programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání. Navazuje na Praktikum I a doplňuje znalosti získané v přednášce Elektřina a magnetismus. Praktikum nabízí vybrané experimentální úlohy z elektřiny a magnetismu.
Poslední úprava: Kudrnová Hana, Mgr. (26.01.2018)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je rozvíjení praktických dovedností v práci s elektrickými zařízeními, používání elektrických měřících přístrojů (multimetry, zdroje, osciloskopy, čítače, generátory) a sestavování elektrických obvodů. Rozšiřování znalostí pro zpracovávání výsledků měření a jejich prezentaci v publikační podobě.

Poslední úprava: Kudrnová Hana, Mgr. (22.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro zimní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Poslední úprava: Kudrnová Hana, Mgr. (22.01.2018)
Literatura
 • Studijní texty dostupné na http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp

 • Brož J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SNTL 1983

 • Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus , UK Praha 1989

 • Bakule R., Šternberg J., Praktikum z elektřiny a magnetismu, Praha 1986

 • Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus, UK Praha 1984

 • Bakule R. a kol.: Fyzikální praktikum pro učitelské obory, UK Praha, 1983

 • Bakule R., Fähnrich J., Matěna V., Slavínská D.: Fyzikální praktikum pro přírodovědné obory, UK Praha 1977

Poslední úprava: Robová Jarmila, doc. RNDr., CSc. (25.05.2022)
Metody výuky

praktikum

Poslední úprava: Kudrnová Hana, Mgr. (22.01.2018)
Sylabus
 • Obvody stejnosměrného proudu, měření stejnosměrných veličin (měření odporů metodou přímou a substituční, měření malých odporů, Wheatstonův a Thomsonův můstek)

 • Obvody střídavého proudu, měření střídavých veličin (měření napětí osciloskopem, měření účiníku, měření indukčnosti a kapacity přímou metodou, měření impedancí rezonanční metodou, přechodové jevy v sériovém RLC obvodu)

 • Studium magnetických jevů a vlastností (měření vodivosti a Hallovy konstanty polovodiče, měření s torzním magnetometrem, zákon Biotův-Savartův, studium hysterezích smyček feritů, měření intenzity magnetického pole kruhových cívek a solenoidu)

 • Studium nelineárních elektrických prvků (charakteristiky termistoru, měření charakteristiky vakuové, polovodičové a Zenerovy diody, relaxační kmity, charakteristiky triody a tranzistoru, studium jednoduchého zesilovače)

 • Studium molární konduktivity elektrolytů

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (27.05.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK