PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika - NFUF105
Anglický název: Practical Course I - Mechanics and Molecular Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.
RNDr. Jaroslava Piešová, Ph.D.
Neslučitelnost : NUFY093
Záměnnost : NUFY093
Anotace -
Předmět je určen pro studenty programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání, navazuje na přednášky Mechanika a Molekulová fyzika. Nabízí široký výběr experimentálních problémů z mechaniky a molekulové fyziky.
Poslední úprava: Kudrnová Hana, Mgr. (26.01.2018)
Cíl předmětu -

Základy práce ve fyzikální laboratoři, základní měření mechanických i dalších veličin, experimenty z mechaniky a molekulové fyziky, samostatné zpracování výsledků, tvorba grafů a tabulek, fitování jednoduchých závislostí, zpracování dat získaných pomocí počítače.

Poslední úprava: Kudrnová Hana, Mgr. (22.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů ve stanovených termínech.

Podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro letní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Poslední úprava: Kudrnová Hana, Mgr. (16.02.2021)
Literatura -
 • Studijní texty na stránkách fyzikálního praktika, http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
 • Slavínská D., Stulíková I., Vostrý P.: Fyzikální praktikum I. Mechanika a molekulová fyzika, SPN, Praha 1989
 • Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN, Praha 1983
 • Englich J., Úvod do praktické fyziky I, Zpracování výsledků měření, Matfyzpres, Praha 2006
 • Brož J., Roskovec V., Valouch M., Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980

Doplňková literatura:

 • Sprušil, B., Zielenicová, P.: Úvod do teorie fyzikálních měření, SPN, Praha 1986
 • Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření II, SPN, Praha 1974

Poslední úprava: Robová Jarmila, doc. RNDr., CSc. (25.05.2022)
Metody výuky

praktikum

Poslední úprava: Kudrnová Hana, Mgr. (22.01.2018)
Sylabus
 • Základní měření - měření prostoru, měření času, měření hustoty látek, měření tíhového zrychlení.
 • Studium otáčení tuhého tělesa, měření momentu setrvačnosti kola.
 • Mechanické vlastnosti pevných látek - měření modulu pružnosti v tahu a ohybu, dynamická zkouška deformace látek v tlaku, teplotní roztažnost pevných látek.
 • Mechanika kapalin a plynů - studium proudění tekutin, volný pád koule ve viskosní kapalině, měření viskozity, měření povrchového napětí, studium reologického chování látek.
 • Kmity a vlnění - kmity harmonického oscilátoru, vázané kmity, tlumené a nucené kmity, studium mechanické rezonance.
 • Akustika - rychlost šíření zvuku, studium kmitů struny.
 • Studium Brownova pohybu.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (27.05.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK