PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Molekulová fyzika - NFUF104
Anglický název: Kinetic theory of matter (molecular physics)
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Neslučitelnost : NUFY119
Záměnnost : NUFY119
Je záměnnost pro: NUFY119
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (29.01.2018)
Přednáška je určena budoucím učitelům fyziky, čemuž je přizpůsobena její struktura a obsah. Při výkladu vlastností látek a dějů, které v nich probíhají, se vychází z plynného stavu, pro který je kvantitativní zpracování základních představ o složení hmoty nejjednodušší. Hlavní pozornost je věnována základům klasické kinetické teorie plynů. Důraz je kladen na statistický přístup k problematice, stručně je probrána i struktura kapalin a pevných látek a vlastnosti roztoků. Pozornost je věnována také vlastnostem povrchové vrstvy kapalin a transportním jevům v látkách.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (19.01.2018)

Předmět je zakončen zkouškou. Požadavky ke zkoušce studenti obdrží v průběhu poslední přednášky a jsou zveřejněny na stránce https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/molekulovka/. Zkouška je ústní, jsou možné dva opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (25.05.2022)

Doporučená literatura:

 • Bakule R., Brož J.: Molekulová fyzika. Skriptum MFF UK, Praha 1989.
 • Svoboda E., Bakule R.: Molekulová fyzika. Academia, Praha 1992.
 • Obdržálek J.: Úvod do termodynamiky, molekulové a statistické fyziky. Matfyzpress, Praha 2015.
 • Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky 1. Fragment, Havlíčkův Brod 2000.
 • Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, část 2 - Mechanika-Termodynamika. Vutium-Prometheus, Brno-Praha 2000.

Doplňující literatura:

 • Záviška F.: Kinetická theorie plynů. Vědecké vydavatelství, Praha 1951.
 • Veis Š., Maďar J., Martišovitš V.: Všeobecná fyzika 1 - Mechanika a molekulová fyzika. Alfa, Bratislava 1978.
 • Koryta J.: Ionty, elektrody, membrány. Academia, Praha 1980.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (27.05.2022)
 • 1. Shrnutí středoškolských poznatků z molekulové fyziky a termiky.
 • 2. Základní poznatky z termodynamiky plynů (stavová rovnice ideálního plynu, 1. a 2. věta termodynamická, tepelná kapacita plynů, experimentální pozadí termodynamických poznatků, měření teploty a teplotní stupnice, experimentální pozadí objevu absolutní nuly).
 • 3. Vývoj představ o částicové stavbě látek od starověku do 19. století (spekulativní teorie starověku, Keplerův přínos, Daltonova atomová teorie, Gay-Lussacovy zákony, Avogadrův zákon, hypotéza o existenci molekul).
 • 4. Základní poznatky o částicové stavbě hmoty (hmotnosti a rozměry atomů a molekul, mikrostruktura plynů, kapalin a pevných látek).
 • 5. Kinetická teorie plynů - nový nástroj v rukou fyziků 19. století (základní východiska kinetické teorie, konkrétní aplikace na příkladu tlaku plynu - porovnání s výsledky experimentů).
 • 6. („Kinetická“) interpretace vybraných fyzikálních veličin (některé pojmy z teorie pravděpodobnosti, teplota a střední kvadratická rychlost, vnitřní energie jednoatomového plynu, ekvipartiční princip, obecná formulace ekvipartičního principu, aplikace na víceatomový plyn, srovnání teorie s výsledky experimentů, náznak východisek z potíží - nastínění kvantového přístupu, tepelná kapacita plynů, entropie a termodynamická pravděpodobnost).
 • 7. Rozdělení molekul plynu v tíhovém poli (barometrická rovnice a její interpretace z hlediska kinetické teorie, Boltzmannův distribuční zákon).
 • 8. Rozdělení molekul plynu podle rychlosti (Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení, nejpravděpodobnější rychlost, střední rychlost, rozdělení složek rychlosti, fluktuace).
 • 9. Brownův pohyb (náhodná procházka, Einsteinův-Smoluchowského vztah, projevy Brownova pohybu v různých situacích - zrcátko na vlákně, tepelný - Johnsonův šum).
 • 10. Transportní jevy v plynech (hustota toku, srážky molekul, difúze, tepelná vodivost, viskózní tok).
 • 11. Kapaliny (krátkodosahové uspořádání, nástin problematiky transportních jevů v kapalinách).
 • 12. Vlastnosti povrchové vrstvy kapalin (molekulární tlak, povrchové napětí, kapilární jevy, kapilární tlak).
 • 13. Roztoky (kapalné roztoky, nepravé roztoky, silně zředěné roztoky, tlak nasycených par nad roztokem, Raoultovy zákony, osmotický tlak, van’t Hoffův zákon, var a tuhnutí roztoků).

Studijní opory
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (19.01.2018)

Materiály jsou průběžně umisťovány na stránku: https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/molekulovka/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK