PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Repetitorium středoškolské fyziky II - NFOE026
Anglický název: Overview of the Secondary School Physics II
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty širšího základu
Anotace -
Přehled středoškolské fyziky z oblasti elektřiny, magnetismu a optiky. Předmět je určen především pro studenty Přírodovědecké fakulty UK. Předmět navazuje na Repetitorium středoškolské fyziky I (jeho absolvování však není podmínkou) a slouží k zopakování vyjmenovaných partií středoškolské fyziky.
Poslední úprava: G_F (18.05.2016)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je zopakování základních fyzikálních poznatků ze střední školy z oblasti elektřiny, magnetismu a optiky před dalším studiem fyziky.

Poslední úprava: G_F (18.05.2016)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem. Na konci semestru se píše písemná práce, k získání zápočtu je zapotřebí získat alespoň poloviční počet bodů. Studenti, kterým se nepodaří získat potřebný počet bodů, budou mít možnost maximálně dvou opravných termínů.

Poslední úprava: Kekule Tomáš, RNDr., Ph.D. (08.12.2023)
Literatura -

Gymnaziální řada učebnic fyziky. Prometheus.

Poslední úprava: Kekule Tomáš, RNDr., Ph.D. (08.12.2023)
Metody výuky -

Výklad teorie, počítání příkladů, ukázky fyzikálních experimentů.

Poslední úprava: G_F (18.05.2016)
Sylabus -

1) Elektrostatika - elektrický náboj, Coulombův zákon, intenzita, práce v elektrickém poli, vodič a izolant v elektrickém poli, kapacita, kondenzátor.

2) Elektrický proud - vedení elektrického proudu v kovech, polovodičích, kapalinách a plynech, Ohmův zákon, výkon elektrického proudu.

3) Magnetické pole - stacionární, nestacionární, střídavý proud, transformátor.

4) Optika - geometrická a vlnová optika - odraz a lom světla, zobrazovací rovnice, interference, difrakce, polarizace.

Poslední úprava: Kekule Tomáš, RNDr., Ph.D. (08.12.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK