PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Repetitorium středoškolské fyziky I - NFOE013
Anglický název: Overview of the Secondary School Physics I
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty širšího základu
Anotace -
Přehled středoškolské fyziky z oblasti mechaniky. Předmět je určen především pro studenty Přírodovědecké fakulty UK a slouží k zopakování partií středoškolské fyziky týkající se mechaniky.
Poslední úprava: G_F (18.05.2016)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je zopakování základních fyzikálních poznatků ze střední školy z oblasti mechaniky před dalším studiem fyziky.

Poslední úprava: G_F (18.05.2016)
Podmínky zakončení předmětu

Píše se zápočtová písemná práce, ze které je potřeba získat alespoň poloviční počet bodů. Studenti, kterým se nepodaří získat potřebný počet bodů, mají možnost maximálně dvou opravných termínů.

Poslední úprava: Kekule Tomáš, RNDr., Ph.D. (29.06.2020)
Literatura -
  • vlastní poznámky ze střední školy
  • gymnaziální řada učebnic fyziky (např. nakl. Prometheus)
  • pro náročné: Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. Prometheus - Vutium

Poslední úprava: Kekule Tomáš, RNDr., Ph.D. (07.06.2023)
Metody výuky -

Výuka probíhá formou výkladu teorie a řešení úloh; probírané jevy jsou demonstrovány mnoha fyzikálními experimenty.

Poslední úprava: Kekule Tomáš, RNDr., Ph.D. (29.06.2020)
Sylabus -

1. Vektory - vektorová a skalární veličina, definice vektoru v rovině, a trojrozměrném prostoru, operace s vektory.

2. Pohyb hmotného bodu, kinematika a dynamika - dráha, rychlost, zrychlení, síla, hmotnost, Newtonovy pohybové zákony, inerciální a neinerciální vztažné soustavy, setrvačné síly.

3. Práce, energie - práce, energie kinetická a potenciální, výkon, zákon zachování mechanické energie.

4. Mechanika tuhého tělesa - těžiště , impuls, hybnost, zachování hybnosti, srážky těles, setrvačníky.

5. Mechanika tekutin - tlak, Pascalův zákon, Archimedův zákon, proudění tekutin, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice.

6. Mechanické kmitání a vlnění - souvislosti, kinematika a dynamika kmitavého pohybu, matematické kyvadlo, nucené kmity (rezonance), postupné a stojaté vlnění, akustika.

Poslední úprava: Kekule Tomáš, RNDr., Ph.D. (07.06.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK