PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika II - NFOE003
Anglický název: Physics II
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty širšího základu
Anotace -
Přednáška je pokračováním "Fyziky I", obsah vychází z požadavků Přírodovědecké fakulty UK a zahrnuje: Základy elektřiny a magnetismu, vlnová optika, základní představy z atomové a jaderné fyziky.
Poslední úprava: ()
Cíl předmětu -

Přednáška je pokračováním "Fyziky I", obsah vychází z požadavků

Přírodovědecké fakulty UK a zahrnuje: Základy elektřiny a magnetismu,

vlnová optika, základní představy z atomové a jaderné fyziky.

Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)
Podmínky zakončení předmětu -

Z+Zk

Předmět je zakončen zkouškou. Zkouška probíhá ústní formou. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Nutnou podmínkou účasti u zkoušky je udělení zápočtu, pokud přednášející nestanoví jinak.

Poslední úprava: Janeček Miloš, prof. RNDr., CSc. (08.06.2019)
Literatura

Fuka, Havelka: Elektřina a magnetismus, SPN 1965

Klimeš, Kracík: Základy fyziky II, Academia 1972 (EM + optika)

Horák, Krupka: Fyzika II, SNTL 1976 (EM+optika+kvant. fyzika)

Sedlák, Bakule: Elektřina a magnetismus (skriptum MFF UK)

Sedlák, Štoll: Elektřina a magnetismus, Academia 2002

Libovolná učebnice elektřiny a magnetismu a optiky

Poslední úprava: JANECEK (03.05.2005)
Metody výuky

přednáška + cvičení

Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Nutnou podmínkou účasti u zkoušky je udělení zápočtu, pokud přednášející nestanoví jinak.

Poslední úprava: Kudrnová Hana, Mgr. (11.06.2019)
Sylabus -

Elektřina a magnetismus

1. Elektrostatika

Elektrostatické pole pevně rozložených vodičů ve vakuu, Coulombův zákon, intenzita elektrostatického pole, Gaussova věta, příklady výpočtu intenzity elektrostatického pole, práce v elektrostatickém poli, potenciál, napětí, obecné rovnice elektrostatického pole ve vakuu, elektrostatické pole ve vodičích, elektrostatická indukce - příklady, kapacita vodičů, elst. pole v dielektriku - vázané náboje, vektor elektrické polarizace, obecné rovnice elst. pole v dielektriku - vektor elektrické indukce.

2. Elektrický proud, stacionární elektrické pole

Elektrický proud a jeho hustota, mechanismy elektrického proudu, účinky elektrického proudu, rovnice kontinuity proudu, příčiny vzniku elektrického proudu - el. obvod, proud v homogenním vodiči - Ohmův zákon, stacionární proud a stacionární elektrické pole, elektromotorické napětí, el. obvody - Kirchhoffovy zákony, spojování odporů a zdrojů elektromotorického napětí, práce a výkon el. proudu, vedení proudu v látkách - homogenní soustavy (kovy, polovodiče a izolátory), nehomogenní soustavy - kontaktní potenciály, termoelektrické jevy, p-n přechod, dioda a tranzistor, vedení proudu v kapalinách, Faradayovy zákony elektrolýzy, vedení proudu v plynech.

3. Magnetické pole v kvazistacionárním přiblížení

Základní fyzikální projevy magnetického pole (MP), Lorentzova síla, pohyb nabitých částic v MP a přístroje využívající tento pohyb, elektromagnetická indukce - Faradayův zákon, MP ve vakuu, Amperův zákon, Biot-Savartův zákon, obecné rovnice MP ve vakuu, MP v látkovém prostředí, magnetizace a magnetická polarizace, vázané proudy, obecné rovnice MP v látkovém prostředí - intenzita MP, magnetická susceptibilita, diamagnetika a paramagnetika, Curieův zákon, feromagnetika, Curieův-Weissův zákon, elektrický obvod v kvazistacionárním přiblížení - indukčnost a vzájemná indukčnost, přechodové jevy při zapnutí a vypnutí proudu, RLC obvody - vektorová a komplexní symbolika.

Optika

Vlnění, polarizace, šíření vln v prostoru - lom, odraz, Huyghensův princip, interference vlnění - stojaté vlny, grupová a fázová rychlost, Dopplerův jev, vlnová rovnice, interakce elektronů s pevnou látkou, základy elektronové mikroskopie.

Základy kvatové fyziky

Dualita částice-vlnění, Schrödingerova rovnice, fotoelektrický jev, Bohrův model atomu, magnetické vlastnosti atomu, pásový model pevné látky.

Poslední úprava: JANECEK (03.05.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK