PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika I - základní kurz - NFOE002
Anglický název: Physics I - Basic Course
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Předměty širšího základu
Anotace -
Základní principy klasické mechaniky a jejich aplikace na konkrétní systémy: mechanika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů, mechanika tuhého tělesa, Newtonův gravitační zákon, pohyb v zemském tíhovém poli, mechanika kontinua, mechanika kapalin, kmity a vlnění. Kurz je určen pro posluchače Přírodovědecké fakulty.
Poslední úprava: ()
Cíl předmětu -

Základní principy klasické mechaniky a jejich aplikace na konkrétní systémy: mechanika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů, mechanika tuhého tělesa, Newtonův gravitační zákon, pohyb v zemském tíhovém poli, mechanika kontinua, mechanika kapalin, kmity a vlnění.

Kurz je určen pro posluchače Přírodovědecké fakulty.

Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)
Podmínky zakončení předmětu -

Získání zápočtu a úspěšné složení zkoušky.

Poslední úprava: Cieslar Miroslav, doc. RNDr., CSc. (10.06.2019)
Literatura -
  • Z. Horák, F. Krupka: Fyzika I. SNTL, Praha 1981.
  • A. Havránek, Mechanika I, II, skriptum UK MFF, Karolinum, Praha 1995.
  • J. Hofmann, M. Urbanová: Fyzika I, VŠCHT, Praha 1998.
  • A. Hlavička a kol.: Fyzika I pro pedagogické fakulty, SPN, Praha, 1971.
  • E. R. Jones, R. L. Childers: Contemporary College Physics, Addison-Wesley Publishing Company, 1990.
  • M. Alonso, E. J. Finn: Fundamental University Physics, Volume I: Mechanics, Addison-Wesley Publishing Company 1967.

Poslední úprava: T_KVOF (30.01.2003)
Metody výuky -

přednáška + cvičení

Poslední úprava: T_KVOF (28.03.2008)
Požadavky ke zkoušce -

Otázky ústní zkoušky se shodují se zněním sylabu.

Poslední úprava: Cieslar Miroslav, doc. RNDr., CSc. (10.06.2019)
Sylabus -

Úvod

Základní fyzikální pojmy. Pohyb, prostor a čas v klasické mechanice. Limity platnosti klasické mechaniky.

2 hodiny

1. Mechanika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu: hmotný bod, pohyb a dráha hmotného bodu, přímočarý rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, křivočarý pohyb, pohyb po kružnici.

Dynamika hmotného bodu: Newtonovy pohybové zákony, skládání a rozkládání sil, síly setrvačné, síly působící při křivočarém pohybu, hybnost, impuls, práce, energie, výkon.

10 hodin

2. Gravitační zákon

Newtonův gravitační zákon, tíha, pohyb v zemském tíhovém a gravitačním poli.

4 hodiny

3. Kmity

Kmity netlumené, harmonický oscilátor, energie harmonického oscilátoru, matematické a fyzické kyvadlo, kmity tlumené a nucené, skládání kmitů.

8 hodin

4. Mechanika soustav hmotných bodů a tuhého tělesa

Popis soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa.

Statika tuhého tělesa: skládání sil působících na tuhé těleso, těžiště, rovnovážná poloha tělesa.

Kinematika a dynamika tuhého tělesa: pohyb translační a rotační, kinetická energie tuhého tělesa, moment setrvačnosti, moment hybnosti, tření.

10 hodin

5. Mechanika kontinua

Základní pojmy mechaniky kontinua: deformace a napětí, rychlost deformace, rovnice rovnováhy a pohybová rovnice kontinua (přehledně)

Deformace pevných látek: zobecněný Hookeův zákon, deformace plastická, mez pevnosti.

Mechanika tekutin: hydrostatika, Archimedův a Pascalův zákon, hydrodynamika, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, pohyb vazkých tekutin, Poisseuillův a Stokesův zákon.

10 hodin

6. Vlnění

Postupné vlnění příčné a podélné, interference vlnění, stojaté vlnění, odraz vln, Huygensův princip, Dopplerův jev, vlnová rovnice, rychlost šíření vlnění.

4 hodiny

V případě dostatku času (nebude vyžadováno ke zkoušce)

7. Úvod do Einsteinovy speciální teorie relativity (STR)

Postuláty STR, Lorentzova transformace, kinematické důsledky Lorentzovy transformace: dilatace času, kontrakce délek, transformace rychlostí, relativistická hybnost a energie

4 hodiny

Poslední úprava: Pešička Josef, doc. RNDr., CSc. (29.04.2016)
Vstupní požadavky

Znalosti diferenciálního a integrálního počtu a úvodu do lineární algebry na úrovni kurzu Matematika A1 - MS710P52

Good knowledge of differential and integral calculus and introduction to linear algebra (equivalent to the course Mathematics A1 - MS710P52)

Poslední úprava: Cieslar Miroslav, doc. RNDr., CSc. (06.12.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK