Pedagogická praxe z fyziky III - NDFY033
Anglický název: Physics Teaching Practice III
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Neslučitelnost : NFUF407
Záměnnost : NFUF407
Je neslučitelnost pro: NFUF407
Je záměnnost pro: NFUF407
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
2-týdenní závěrečná praxe, při níž posluchač absolvuje pod vedením fakultního učitele 12 samostatných výstupů s následným rozborem. Kromě toho asistuje při výuce fakultního učitele a hospituje v jeho hodinách. Praxe je zařazena na začátek zimního semestru.
Poslední úprava: T_KDF (20.05.2004)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou získání zápočtu je doporučující hodnocení fakultního učitele, prezence na škole v předepsaném rozsahu doložená prezenčním listem, odevzdání denních záznamů a hodnocení praxe posluchačem.

Poslední úprava: Mandíková Dana, RNDr., CSc. (04.10.2017)
Literatura

Svoboda, E., Kolářová, R.: Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané partie. UK, Praha 2006

Učebnice fyziky pro střední školy

Poslední úprava: MANDIKOV/MFF.CUNI.CZ (31.03.2008)
Sylabus -

Důraz je kladen na komplexnost přístupu k výuce s využíváním teoretických i praktických poznatků, získaných v rámci pedagogicko-psychologických i didaktických disciplín, jakož i praktických zkušeností z předcházejících praxí, příp. z vedení fyzikálních kroužků, apod.

Mezi asistenční činnosti posluchače patří např. navrhování písemných zkoušek včetně nestandardizovaných testů, oprava písemných zkoušek včetně návrhu klasifikace, pomoc při přípravě laboratorních prací (pomůcky, postupy, vyhodnocování záznamů) event. asistence při vlastním praktiku, kontrola domácích event. jiných písemných úkolů studentů, pomoc při přípravě fyzikálních experimentů event. při jejich provádění ve třídě, apod.

Poslední úprava: T_KDF (07.04.2004)
Studijní opory

Informace a materiály k praxi lze nalézt na: https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/praxe/.

Poslední úprava: Mandíková Dana, RNDr., CSc. (01.05.2020)