Pedagogická praxe z fyziky II - NDFY032
Anglický název: Physics Teaching Practice II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Neslučitelnost : NFUF404
Záměnnost : NFUF404
Je neslučitelnost pro: NFUF404
Je záměnnost pro: NFUF404
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
2-týdenní praxe, při níž posluchač absolvuje pod vedením fakultního učitele 10 samostatných výstupů s následným rozborem. Kromě toho asistuje při výuce fakultního učitele a hospituje v jeho hodinách. Praxe je zařazena do letního semestru.
Poslední úprava: T_KDF (20.05.2004)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou získání zápočtu je doporučující hodnocení fakultního učitele, prezence na škole v předepsaném rozsahu doložená prezenčním listem, odevzdání denních záznamů a hodnocení praxe posluchačem.

Poslední úprava: Mandíková Dana, RNDr., CSc. (04.10.2017)
Literatura

Svoboda, E., Kolářová, R.: Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané partie. UK, Praha 2006

Učebnice fyziky pro střední školy

Poslední úprava: MANDIKOV/MFF.CUNI.CZ (31.03.2008)
Sylabus -

Během druhé praxe se posluchač učí připravovat a vést souvislou řadu vyučovacích hodin. Během praxe také vykonává asistenční činnosti např.

• opravu písemných zkoušek včetně návrhu klasifikace,

• pomoc při přípravě laboratorních prací (pomůcky, postupy, vyhodnocování záznamů)

• asistenci při vlastním praktiku,

• kontrolu domácích event. jiných písemných úkolů studentů,

• pomoc při přípravě fyzikálních experimentů event. při jejich provádění ve třídě, apod.

Součástí absolvování tohoto předmětu je i účast na úvodním a závěrečném semináři zaměřeném jednak na průběh praxe a dále na sebereflexi v práci učitele.

Poslední úprava: T_KDF (24.01.2012)
Studijní opory

Informace a materiály k praxi lze nalézt na: https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/praxe/.

Poslední úprava: Mandíková Dana, RNDr., CSc. (01.05.2020)