PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z fyziky I - NDFY031
Anglický název: Physics Teaching Practice I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Neslučitelnost : NFUF306
Záměnnost : NFUF306
Je neslučitelnost pro: NFUF306
Je záměnnost pro: NFUF306
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (13.05.2015)
Průběžná úvodní pedagogická praxe, při níž posluchač tráví v průběhu semestru jeden den v týdnu na střední nebo základní škole pod dohledem fakultního učitele. Hospituje v hodinách fakultního učitele fyziky, asistuje při jeho výuce a absolvuje 2-3 samostatné výstupy s následným rozborem. Praxe je zařazena do zimního semestru. Pedagogickou praxi vhodně doplňuje předmět Psychologická a pedagogická reflexe pedagogické praxe - NPED044.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Dana Mandíková, CSc. (04.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je doporučující hodnocení fakultního učitele, prezence na škole v předepsaném rozsahu doložená prezenčním listem, odevzdání denních záznamů a hodnocení praxe posluchačem.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDF (13.05.2015)

Svoboda, E., Kolářová, R.: Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané partie. UK, Praha 2006

Učebnice fyziky pro střední a základní školy

Hrabal, V., Pavelková, I.: Jaký jsem učitel?, Portál 2010

Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele, Portál, 2008

Bengtsson, J: What is Reflection? On reflection in the teaching profession

and teacher education. Teachers and Teaching: theory and practice 1(1),

1995.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (13.05.2015)

První praxe je zejména hospitační. To v sobě zahrnuje:

• absolvování úvodního semináře zaměřeného mimo jiné na možnosti pozorování výuky a seznámení se s pozorovacími záznamovými archy

• praxi u fakultního učitele, kde posluchač hospituje v jeho hodinách, vede záznamy o hospitacích a provádí asistenční činnosti, např. kontrolu domácích event. jiných písemných úkolů žáků, pomoc při přípravě fyzikálních experimentů event. při jejich provádění ve třídě, přípravu pomůcek na laboratorní práce, apod.

• 2-3 samostatné výstupy s následným rozborem

• absolvování závěrečného semináře včetně diskuze týkajícího se průběhu praxe

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK