PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky II - NBCM103
Anglický název: Practical Course in Experimental Methods of Biophysics and Chemical Physics II
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Pokročilé praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky. Rozšiřuje znalosti získané v předmětu Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I.
Poslední úprava: Procházka Marek, prof. RNDr., Ph.D. (30.04.2019)
Cíl předmětu -

Seznámit prakticky studenty s pokročilými experimentálními technikami.

Poslední úprava: Procházka Marek, prof. RNDr., Ph.D. (12.05.2020)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který se uděluje za následujících podmínek:

1. Absolvování všech 10 úloh pracovní skupinou.

2. Osobní účast na všech úlohách praktika s povolenou jednou absencí.

3. Odevzdání protokolů ze všech úloh, kde je to požadované (týká se 8 úloh),

a jejich hodnocení vedoucími úloh alespoň stupněm "dobře". V případě hodnocení

stupněm "neprospěl/a" je studentům umožněno přepracování protokolu.

Výsledná klasifikace se určuje jako aritmetický průměr ze známek protokolů.

S ohledem na charakter předmětu nejsou možné opravné pokusy o udělení zápočtu.

Poslední úprava: Procházka Marek, prof. RNDr., Ph.D. (12.05.2020)
Metody výuky -

Praktické laboratorní práce.

Poslední úprava: Procházka Marek, prof. RNDr., Ph.D. (12.05.2020)
Sylabus -

Seznam úloh:

1. Detekce organických látek (uhlovodíků, alkoholů) v plynné fázi pomocí optického senzoru na bázi porézního křemíku (zhášení fotoluminiscence).

2. Studium acidobazických rovnováh pomocí Ramanovy spektroskopie.

3. Kultivace buněčných kultur a jejich charakterizace.

4. Izolace bílkovin z přírodních zdrojů.

5. Nanomateriály a jejich charakterizace pomocí DLS a zetapotenciálu.

6. Měření translační difúze pomocí NMR.

7. Spektroskopická detekce singletního kyslíku.

8. Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie.

9. Elektronový cirkulární dichroismus.

10. Vysokotlaká kapalinová chromatografie (HPLC).

Poslední úprava: Procházka Marek, prof. RNDr., Ph.D. (12.05.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK