PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Elektronika - NBCM071
Anglický název: Electronics
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.
Ing. Miloš Pfeffer, CSc.
doc. Ing. Petr Praus, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Neslučitelnost : NEVF032
Záměnnost : NEVF032
Je neslučitelnost pro: NOFY040
Je záměnnost pro: NOFY040
Anotace -
Základní kurs elektronických obvodů, základy vnitřní architektury počítače a zásady jeho připojení k experimentálnímu zařízení.
Poslední úprava: T_KVOF (05.05.2004)
Literatura

W. L. Faisler, Introduction to Modern Electronics, J.Wiley (1991)

F. W. Hughes, Digital Electronics, Theory and experimentation, Prentice Hall (1986)

J.Horák, Hardware učebnice pro pokročilé, ComputerPress (2002)

Poslední úprava: T_KVOF (07.05.2004)
Požadavky ke zkoušce

ústní zkouška

Poslední úprava: Praus Petr, doc. Ing., CSc. (30.10.2019)
Sylabus -
1) Lineární obvody

Metody řešení lineárních obvodů v neustáleném stavu s pomocí diferenciálních rovnic a Laplaceovy transformace. Obvodové veličiny, obvodové parametry, aktivní a pasivní prvky. Dvojbrany, jejich maticová reprezentace a použití pro analýzu elektrických obvodů.

2) Analogové elektronické obvody

Stejnosměrné a střídavé zesilovače signálů, RC a přímá vazba mezi stupni, výkonový zesilovač. Ideální a reálný operační zesilovač, zpětná vazba. Širokopásmové a úzkopásmové zesilovače, stejnosměrné rozdílové zesilovače, drift a jeho potlačení. Generátory harmonického i neharmonického průběhu, omezovače a tvarovače signálu. Obvody používané při analogovém zpracování dat, funkční měniče, aktivní filtry, analogové integrační a derivační obvody. Definice a druhy šumu, měření při malém poměru signál-šum, amplitudová a synchronní detekce signálu, amplitudová tvarová a časová analýza - rychlá Fourierova transformace.

3) Základy logických obvodů

Logická proměnná, realizace logických operací elektronickými obvody. Kombinační logické obvody, kódy, kódování a dekódování informací, sekvenční logické obvody, registry a čítače, logické obvody malé a střední integrace, technologie výroby, přehled vyráběných druhů, sčítačky, paměti a pod.

4) Základy architektury počítače

Počítač a jeho základní části. Procesor, operační paměť, vnitřní sběrnice, vstupní a výstupní obvody, obvody pro přerušení. Vnitřní komunikační struktura, aritmetické a logické operace, vstupní a výstupní rozhraní, přerušení, DMA. Systémy s jednočipovými mikroprocesory.

5) Základy připojení počítače k experimentu

Převodníky neelektrických fyzikálních veličin na elektrický signál. Digitalizace a vzorkování analogových signálů, převodníky A/D a D/A. Metody číslicového záznamu a zpracování dat. Vzájemná komunikace mezi experimentální aparaturou a PC. Aspekty rychlého přenosu dat řešené s pomocí teorie vysokofrekvenčního vedení. Funkce vnějšího vstupně-výstupního zařízení systému počítače, standardní komunikační rozhraní a druhy PC vsuvných karet pro sběr dat.

Poslední úprava: T_KVOF (05.05.2004)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK