PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filosofické problémy Informatiky - NAIL102
Anglický název: Philosophical problems of Informatics
Zajišťuje: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://ktiml.mff.cuni.cz/fpi/
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Roman Neruda, CSc.
Mgr. Jiří Šejnoha
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika
Anotace -
Náplní semináře jsou vystoupení odborníků v informatice, matematice i v relevantní filosofické problematice, v níž mohou posluchači získat nové náhledy, s následující diskusí.
Poslední úprava: T_KTI (10.05.2011)
Cíl předmětu -

Seznámit posluchač s tématy přesahujícími, ale souvisejícími s počítačovými vědami a matematikou.

Poslední úprava: Krýsl Svatopluk, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2017)
Podmínky zakončení předmětu -

Napsat esej na jedno z diskutovaných témat z pohledu, kterým bylo nahlíženo, nebo záznam jednoho ze seminářů.

Poslední úprava: Krýsl Svatopluk, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2017)
Literatura -

1. J. Peregrin: Kapitoly z analytické filosofie, Filosofia, 2005

2. A. Anzenbacher: Úvod do filosofie, Portál, 2004

3. K. Popper: Logika vědeckého zkoumání, OIKOYMENH, 1997

4. P. Feyerabend: Rozprava proti metodě, Aurora, 2001

5. T. Kuhn: Struktura vědeckých revolucí, OIKOYMENH, 1997

Poslední úprava: T_KTI (15.05.2014)
Metody výuky -

Seminář. Zvaní hosté.

Poslední úprava: Krýsl Svatopluk, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2017)
Požadavky ke zkoušce -

Zápočet za účast a napsání eseje nebo záznamu ve smyslu požadavků ke zkoušce.

Poslední úprava: Krýsl Svatopluk, doc. RNDr., Ph.D. (13.10.2017)
Sylabus -

Navrhovaná témata:

1. Problémy současné informatiky a jejich filosofické aspekty

2. Je současná věda bez metafyzických předpokladů? (Od pozitivismu, pragmatismu, sociobilogie, silná umělá intelgence, filozofie K. Poppera až po Feyerabenda, pragmatismus a instrumentalismus.)

3. Historie matematiky a informatiky

4. Etika v informatice

5. Výpočetní modely

6. Lingvistika, logika, filozofie logiky

7. Logické struktury v jiných oblastech než informatice

8. Filosofie programovacích jazyků

9. Znalostní báze a databáze

10. Web, sémantický web a vyhledávače

11. Neuronové sítě a evoluční algoritmy

12. Umělá inteligence

Příklady témat minulých semestrech:

Co bylo za zrcadlem?

Jazyk matematiky

Filosofie mysli (z pohledu analytické filosofie)

O poznávání

Singularita

Proč je sociální web odolný vůči elegantní matematice

Jak formálně popsat přirozený jazyk

Programovací jazyky, jejich vývoj a "co si z něj můžeme odnést"

Jak se matematici dorozumívají? O frazeologii a terminologii odborného jazyka

Kvantové počítání

Tichého transparentní intenzionální logika

Kurt Goedel...!

Co a k čemu je logika

Hypotetické soudy

Předem odsouzený svět

Nekonečno v matematice a filosofii

Jak formálně popsat přirozený jazyk?

Změny paradigmat umělé inteligence

Počítačové hry ve výuce - ano či ne?

Jak také můžeme myslet

Data mining pro nákladnou optimalizaci

Prožívaný čas podle Petra Vopěnky


Webová stránka semináře: ktiml.mff.cuni.cz/fpi/

Témata jednotlivých seminářů jsou nezávislá, nabízejí řadu pohledů a v průběhu semestru budou aktualizována. Podmínkou pro zápočet bude vypracování eseje k některému z v aktuálním semestru probranému tématu nebo zápisu některé z přednášek dle vlastního výběru a účast.

Poslední úprava: T_KTI (04.05.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK