PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy elektroniky - NAFY103
Anglický název: Introduction to electronics
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Ing. Miloš Pfeffer, CSc.
doc. Ing. Petr Praus, CSc.
Anotace -
Úvod do analogového a číslicového zpracování dat. Zpracování analogového a číslicového signálu. Měření elektrických veličin (proud, napětí, vodivost, odpor, kapacita, indukčnost). Architektura osobního počítače, vstupní/výstupní obvody, standardní rozhraní. Počítačový sběr experimentálních dat. Software pro sběr dat a řízení experimentu.
Poslední úprava: Mikšová Kateřina, Mgr. (11.06.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou získání zápočtu je vypracování a odevzdání referátu o naměřených úlohách v rámci praktického cvičení k předmětu.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Ke zkoušce se uchazeč přihlašuje po získání zápočtu.

U zkoušky student dostává typicky 2-3 dílčí otázky a má 30 min. na přípravu (další doplňující otázky v průběhu zkoušky nejsou vyloučeny).

Poslední úprava: Mikšová Kateřina, Mgr. (11.06.2021)
Literatura

M. Tichý, Elektronika, www skripta, http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/

M. Šícha, M. Tichý: Elektronické zpracování signálù, skripta MFF, Karolinum, Praha, 1998.

Další dle doporučení přednášejících.

Poslední úprava: Mikšová Kateřina, Mgr. (11.06.2021)
Sylabus -
1. Úvod do analogového a číslicového zpracování dat
Deterministické a náhodné signály a jejich charakterizace. Principy měření elektrických a neelektrických veličin, měření malých signálù. Převod neelektrických veličin na elektrický signál a zpět (čidla a akční členy - příklady základních typů).

2. Zpracování analogového signálu
Zpracování analogového elektrického signálu, zesilování a filtrace. Operační zesilovače (princip, různé typy zapojení a přehled typů vhodných pro jednotlivé aplikace), princip komparátoru a vzorkovacích obvodů, převodníky napětí/proud, přesné zdroje napětí a proudu, princip aktivních filtrů.

3. Zpracování číslicového signálu
Vzorkování, kvantování a spektrum signálu, Nyquistův teorém a aliasing. Digitalizace analogového signálu, chyby měření, připojování zdrojů signálu. Měření času/frekvence, čítání událostí.

4. Měření elektrických veličin
Zásady měření, spínání a vedení elektrických signálů, spojitý a diskrétní signál. Základní elektronické měřící přístroje, multimetry, osciloskopy analogové, digitální, paměťové a vzorkovací, logické analyzátory. Generátory signálů.

5. Architektura osobního počítače
Základní architektura počítače typu PC, struktura a popis vnitřní komunikace. Architektura CPU (typy mikroprocesorů), typy pamětí, vnitřní sběrnice, vstupní/výstupní obvody, standardy připojení diskové paměti Rozhraní pro sériovou komunikaci Analogová a digitální proudová smyčka. Galvanické oddělení elektronických bloků. Lokální počítačová síť ve fyzikální laboratoři (Ethernet).

6. Počítačový sběr experimentálních dat
Základní schéma počítačem řízeného experimentu, čidla a úprava signálu. Základy regulační techniky. Laboratorní prostředky měření a sběru dat. Inteligentní měřící přístroje. Přehled a vysvětlení funkcí vsuvných měřicích karet, určených pro sběr dat a řízení procesů, způsoby jejich použití.

7. Software pro sběr dat a řízení experimentu
Základy grafického programování, sběr a zpracování dat a řízení experimentu systémy LabView.

Poslední úprava: Mikšová Kateřina, Mgr. (11.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK