PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mechanika a kontinuum - NAFY001
Anglický název: Mechanics and continuum
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/kfnt/vyuka/mechanika/index.html
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Anotace -
Základní principy klasické mechaniky a jejich aplikace na konkrétní systémy: mechanika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů, mechanika tuhého tělesa, Newtonův gravitační zákon, pohyb v zemském tíhovém poli, mechanika kontinua, mechanika tekutin, kmity a vlnění.
Poslední úprava: T_KFES (22.04.2009)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet bude udělen za úspěšné absolvování dvou testů konaných v průběhu cvičení.

Zápočet je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Poslední úprava: Čížek Jakub, prof. Mgr., Ph.D. (10.06.2019)
Literatura -

F. Chmelík, M. Hájek: Mechanika. Elektronické skriptum: http://material.karlov.mff.cuni.cz/people/hajek/skripta/

Z. Horák, F. Krupka: Fyzika I. SNTL, Praha 1981.

A. Havránek, Mechanika I, II, skriptum UK MFF, Karolinum, Praha 1995.

J. Hofmann, M. Urbanová: Fyzika I, VŠCHT, Praha 1998.

A. Hlavička a kol.: Fyzika I pro pedagogické fakulty, SPN, Praha, 1971.

E. R. Jones, R. L. Childers: Contemporary College Physics, Addison-Wesley Publishing Company, 1990.

M. Alonso, E. J. Finn: Fundamental University Physics, Volume I: Mechanics, Addison-Wesley Publishing Company 1967.

Poslední úprava: Chmelík František, doc. RNDr., CSc. (13.06.2018)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část předchází ústní a skládá se ze dvou příkladů z témat, která korespondují se sylabem přednášky. Požadavky ústní zkoušky odpovídají rozsahu prezentovanému na přednášce.

Poslední úprava: Čížek Jakub, prof. Mgr., Ph.D. (06.10.2017)
Sylabus -

Úvod

Základní fyzikální pojmy. Pohyb, prostor a čas v klasické mechanice. Limity platnosti klasické mechaniky.

2 hodiny

1. Mechanika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu: hmotný bod, pohyb a dráha hmotného bodu, přímočarý rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, křivočarý pohyb, pohyb po kružnici.

Dynamika hmotného bodu: Newtonovy pohybové zákony, skládání a rozkládání sil, síly setrvačné, síly působící při křivočarém pohybu, hybnost, impuls, práce, energie, výkon.

10 hodin

2. Gravitační zákon

Newtonův gravitační zákon, tíha, pohyb v zemském tíhovém a gravitačním poli.

4 hodiny

3. Kmity

Kmity netlumené, harmonický oscilátor, energie harmonického oscilátoru, matematické a fyzické kyvadlo, kmity tlumené a nucené, skládání kmitů.

8 hodin

4. Mechanika soustav hmotných bodů a tuhého tělesa

Popis soustavy hmotných bodů a tuhého tělesa.

Statika tuhého tělesa: skládání sil působících na tuhé těleso, těžiště, rovnovážná poloha tělesa.

Kinematika a dynamika tuhého tělesa: pohyb translační a rotační, kinetická energie tuhého tělesa, moment setrvačnosti, moment hybnosti, tření.

10 hodin

5. Mechanika kontinua

Základní pojmy mechaniky kontinua: deformace a napětí, rychlost deformace, rovnice rovnováhy a pohybová rovnice kontinua (přehledně)

Deformace pevných látek: zobecněný Hookeův zákon, deformace plastická, mez pevnosti.

Mechanika tekutin: hydrostatika, Archimedův a Pascalův zákon, hydrodynamika, rovnice kontinuity, Bernoulliova rovnice, pohyb vazkých tekutin, Poisseuillův a Stokesův zákon.

10 hodin

6. Vlnění

Postupné vlnění příčné a podélné, interference vlnění, stojaté vlnění, odraz vln, Huygensův princip, Dopplerův jev, vlnová rovnice, rychlost šíření vlnění.

4 hodiny

V případě dostatku času (nebude vyžadováno ke zkoušce)

Poslední úprava: Pešička Josef, doc. RNDr., CSc. (29.04.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK