PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ekologie pro geografy - MZ330P18
Anglický název: Ecology for geographers
Český název: Ekologie pro geografy
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Jan Tumajer, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (18.12.2019)
Předmět seznamuje posluchače se základy ekologie. Podává přehled o jednotlivých abiotických a biotických faktorech ovlivňujících organismy, popisuje vztahy mezi organismy, představuje základní atributy populací, vztahy mezi populacemi a životní strategie. Seznamuje posluchače se základními charakteristikami společenstev a ekosystémů, koloběhem hmoty v ekosystémech, biodiverzitou a antropogenním ovlivněním biosféry.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (20.03.2018)

Townsend, C.R., Begon, M., Harper, J.L. (2010): Základy ekologie[z anglického originálu přeložil Martin Černý]. Univerzita Palackého v Olomouci, 505 s.

Mihulka, S., Storch, D., (2000): Úvod do současné ekologie, Portál, 160 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (21.03.2019)

Podmínka ukončení: úspěšné vykonání zkoušky písemnou či ústní formou.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jan Tumajer, Ph.D. (06.02.2023)

1 Definice a vymezení oboru, jeho vývoj, základní pojmy. Abiotické a biotické faktory, biotické systémy a jejich hierarchie.
2 Organismus a prostředí, limity tolerance, ekologické zdroje a jejich využití, ekologická nika.
3 Populace a její charakteristiky: populační dynamika, věková struktura, růst, křivka přežití, životní strategie
4 Společenstvo a jeho charakteristiky, druhová rozmanitost, patrovitost, produktivita, biomasa
5 Vztahy mezi populacemi, kompetice, predace, mutualismus, Lotka-Volterův model
6 Ekosystém, definice a charakteristiky, struktura, hierarchie ekosystémů. Tok energie v ekosystému a její přeměna, produkce biomasy, potravní pyramida, trofické vazby
7 Koloběh hmoty, biogeochemické cykly chemických prvků a látek v ekosystémech
8 Teorie ostrovní biogeografie, teorie metapopulace, osídlování ostrovů, role zásobníku druhů
9 Biodiverzita, úrovně a význam biodiverzity, faktory biodiverzity
10 Charakteristiky a základní rozdíly suchozemských a vodních ekosystémů
11 Negativní a pozitivní zpětné vazby, biologická sukcese, klimax
12 Stabilita ekosystému, vztah stability a rovnováhy, homeostáza a homeorhéza, role disturbance
13 Vztah člověka a biosféry, antropogenní transformace přírodních ekosystémů, antroposféra a noosféra, dodatková energie, narušení trofických vazeb, rozdíly ve fungování přírodních a antropogenních systémů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK