PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika II - MUS21
Anglický název: Pedagogy II
Český název: Pedagogika II
Zajišťuje: Filosofická fakulta UK (31-FF)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Předmět je určen pouze pro studenty učitelství.
Garant: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (02.02.2018)
Předmět se zaměřuje na formování pedagogických postupů a intervencí ve specifických výchovně-vzdělávacích problémech školní praxe a na utváření základních pedagogicko – diagnostických dovedností ve výchovně-vzdělávacím prostředí. Obsahovou náplň tedy tvoří témata nezbytná pro rozšíření poznatků i praktických dovedností z oblasti teorie výchovy (výchovné aspekty), pedagogicko-psychologické diagnostiky (aspekt vzdělávání jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami) a sociální pedagogiky (sociálně pedagogická pomoc dětem a dospívajícím).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (02.02.2018)

Základní literatura:

Hříbková, L. Nadání a nadaní. Praha: Grada, 2009.

Kolář, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011.

Kraus, B. Středoškolská mládež a její svět na přelomu století. Brno: Paido, 2006.

Pokorná, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2010.

Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2010.

Vališová, A., Kasíková, H. a kol: Pedagogika pro učitele. 2. vydání. Praha: Grada, 2011.

Vágnerová, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005.

Zelinková, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2009.

Zelinková, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2011.

Vyhláška 72/2005 (v platném znění) o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (včetně příloh – činnosti PPP, SPC, výchovného poradce, metodika prevence, školního psychologa, školního speciálního pedagoga)

Vyhláška 27/2016 (v platném znění) o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Doporučená literatura:

Dunovský, J., Dytrych, Z., Matějček, Z. a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě.  Praha: Grada, 1995.

Fischer, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál 2004.

Fontana, D. Psychologie ve školní praxi: Příručka pro učitele. Praha: Portál, 2010.

Fořtík, Fořtíková. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál, 2007.

Göbelová, T. Hodnotová výchova v pedagogické praxi. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008.

Holt J. Jak se děti učí. Agentura STROM, 1995.

Jucovičová, D., Žáčková, H., Budíková, J., Bartošová, B., Šauerová, A. Individuální vzdělávací plán pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha: Nakladatelství D+H, 2009.

Kolář, M. Bolest šikanování: cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Praha: Portál, 2005.

Kraus, B., Poláčková, V.: Člověk – prostředí – výchova. K otázkám sociální pedagogiky. Brno, Paido 2001.

Kropáčová, J. Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006.

Macek, P. Adolescence. 2. vyd. Praha: Portál, 2003.

Mareš, J. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013.

Matoušek, O., Kroftová, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998.

Miovský, M. a kol. Návrh doporučené struktury MPP prevence rizikového chování pro ZŠ. Praha: Klinika adiktologie 1.LF KU, 2012.

Pelikán J. Výchova pro život.  Praha: ISV, 1997.

Pokorná, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2010.

Procházka, R., Šmahaj, J., Kolařík, M., Lečbych, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014

Říčan, P., Krejčířová, D. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada, 2006.

Říčan, P.: S Romy žít budeme, jde o to jak. Praha: Portál, 1998.

Sak, P. Proměny české mládeže (česká mládež v pohledu sociologických výzkumů). Praha: Petrklíč, 2000.

Sak, P., Saková, K. Mládež na křižovatce. Svoboda servis, 2004.

Vágnerová, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha: Karolinum, 2001.

Zelinková, O. Cizí jazyky a specifické poruchy učení. Praha: Tobiáš, 2010.

Zákon č. 333/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon č. 401/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D. (30.10.2019)

1) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - systém péče o tyto žáky v oblasti školství  a jeho současné změny (od 1.9.2016).

2) Pedagogická diagnostika, metody pedagogické diagnostiky.

3) Specifické poruchy učení - diagnostika, způsoby nápravy, práce ve výuce

4) Specifické poruchy chování – diagnostika, výchovná doporučení, práce ve výuce:  syndrom ADHD, ADD.

5) Poruchy autistického spektra, narušená komunikační schopnost a vady řeči: dagnostika, výchovná doporučení, práce ve výuce.

6) Tělesné, zrakové a sluchové postižení, kombinované vady: diagnostika, výchovná doporučení, pomůcky.

7) Mimořádně nadaný žák – diagnostika, výchovná doporučení, práce ve výuce

8) Žák s odlišným mateřským jazykem, vzdělávání žáků - cizinců, práce ve výuce

9) Pedagogická intervence v oblasti rizikového chování dětí a mládeže – primární, sekundární a terciární prevence. Minimální preventivní program. Poruchy chování u dětí a mládeže.

10) Pedagogická analýza sociálních vztahů ve třídě. Agresivita a šikana u dětí a mládeže, diagnostika, úloha pedagoga při práci se šikanou.

11) Děti ohrožené prostředím – syndrom CAN, diagnostika, preventivní a výchovná opatření, role učitele. Systém pomáhajících institucí, problematika sociální opory, sociálně právní ochrana dítěte.

12) Aktuální otázky pedagogické diagnostiky a intervence.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK