PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie pro učitele II - MUS20
Anglický název: Psychology II
Český název: Psychologie pro učitele II
Zajišťuje: Filosofická fakulta UK (31-FF)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 35
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Předmět je určen pouze pro studenty učitelství.Bude probíhat blokově, 23. + 24. 1. 2018, od 9.00 do 17.00Místo konání - Celetná 20, Praha 1, učebna 328
Garant: doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. (30.10.2019)
Sociálně-psychologický výcvik - sociální dovednosti ve škole a možnosti jejich rozvíjení u učitelů i žáků. Výcvik nabízí cvičení k postupné podpoře dílčích dovedností pro efektivní zvládnutí role učitele, pro rozvíjení profesních kompetencí učitele. Sociální dovednosti se vztahují zejména k: sebepoznávání, sebereflexi a poznávání druhých, komunikaci ve škole
(učitel - žák, učitel - rodič, učitel - učitel), konfliktům ve škole a jejich zvládání a v neposlední řadě psychohygienickým aspektům sociálních interakcí ve škole a nácviku jednoduchých relaxačních cvičení.

POŽADAVKY PRO ZÍSKÁNÍ ATESTACE - 80 % aktivní účast na kurzu; zpracování reflexe na libovolné téma související se sociálními dovednostmi posilovanými v rámci kurzu (výcviku).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (02.02.2018)

Gillerovná, I., Krejčová, L. a kol. Sociální dovednosti ve škole. 1. vyd. Praha, Grada 2012.  

Hewstone, M., Stroebe, W. Sociální psychologie. Praha, Portál 2006.

Karnsová,M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha, Portál 1995.

Komárková,R., Slaměník,I., Výrost,J.(eds.) Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálněpsychologický výcvik. Praha, Grada 2001.

Kyriacou,Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál 1996.

Nešpor,K. Uvolněně a s přehledem. Praha, Grada 1998.

Sternberg,R.J.: Úspěšná inteligence. Praha, Grada 2001.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (02.02.2018)

Cílem je rozvoj sociálně psychologických profesních dovedností učitele a s nimi souvisejících dovedností didaktických a diagnostických:

Sociální dovednosti učitele a motivace pro efektivní výkon profese

Sociální percepce, poznávání druhých, vytváření příznivého klimatu práce skupiny, porozumění vlivu učitele na žáky a vlivu žáků na učitele

Sociální komunikace, sebereflexe, aktualizace komunikačních dovedností, jednocestná komunikace, podmínky usnadňující předávání informací

Neverbální komunikace, jak umíme mluvit beze slov, emoce a jejich role v komunikaci, porozumění neverbálním projevům jedince

Obousměrná komunikace – zpětná vazba, jak efektivně formulovat informaci o sobě a za sebe, nácvik zpětné vazby, umění pochválit, otevřené vyjadřování pozitivních i negativních prožitků

Aktivní naslouchání a jeho nácvik, empatie k jednotlivci i k celé skupině (školní třídě), respektování a tolerování odlišného pohledu na projevy interakcí, autenticita projevů učitele ve vztahu k žákům, užití popisného jazyka namísto hodnocení a zobecňování, akceptování osobnosti žáků

Sociální interakce ve skupině, význam pravidel při práci skupiny, kooperace a kompetice, techniky pro podněcování interakce a kooperace ve skupině, asertivní jednání a jeho nácvik, podporování sebekontroly žáků, vedení ke spolupráci, rozvíjení odpovědnosti žáků, rozvíjení sebedůvěry žáka a sebejistého vystupování

Konflikty a jejich zvládání, porozumění průběhu konfliktu, styly chování v interpersonálním konfliktu

Zvládání zátěžových situací ve skupině, strategie zvládání stresu, projevy zátěže ve skupině a relaxační aktivity 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK