PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie pro učitele II - MUS19
Anglický název: Psychology II
Český název: Psychologie pro učitele II
Zajišťuje: Filosofická fakulta UK (31-FF)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 35
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MUS20
Vysvětlení: Předmět je určen pouze pro studenty učitelství.Bude probíhat blokově, pravděpodobně v lednu 2017.
Garant: doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. (30.10.2019)
Sociálně-psychologický výcvik - sociální dovednosti ve škole a možnosti jejich rozvíjení u učitelů i žáků. Výcvik nabízí
cvičení k postupné podpoře dílčích dovedností pro efektivní zvládnutí role učitele, pro rozvíjení profesní kompetence
učitele. Sociální dovednosti se vzta-hují zejména k: sebepoznávání, sebereflexi a poznávání druhých, komunikaci ve škole
(učitel - žák, učitel - rodič, učitel - učitel), konfliktům ve škole a jejich zvládání a v neposlední řadě psychohygienickým
aspektům sociálních interakcí ve škole a nácviku jednoduchých relaxač-ních cvičení.

POŽADAVKY PRO ZÍSKÁNÍ ATESTACE - 80 % aktivní účast na kurzu; zpracování reflexe na libovolné téma související se sociálními dovednostmi posilovanými v rámci kurzu (výcviku).
Literatura
Poslední úprava: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (21.06.2012)

Gillernová,I.a kol. Sociální dovednosti učitele. Praha, SPN 1990.

Hewstone, M., Stroebe, W. Sociální psychologie. Praha, Portál 2006.

Karnsová,M. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha, Portál 1995.

Komárková,R., Slaměník,I., Výrost,J.(eds.) Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálněpsychologický výcvik. Praha, Grada 2001.

Kyriacou,Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál 1996.

Mareš,J., Křivohlavý,J. Komunikace ve škole. Brno, MU 1995.

Nešpor,K. Uvolněně a s přehledem. Praha, Grada 1998.

Sternberg,R.J.: Úspěšná inteligence. Praha, Grada 2001.

Sylabus
Poslední úprava: FORSTOVA/NATUR.CUNI.CZ (21.06.2012)

Jde o rozvíjení zejména sociálně-psychologických profesních dovedností učitele a s nimi souvisejících dovedností didaktických a diagnostických:

Sociální dovednosti učitele a motivace pro efektivní výkon profese

Sociální percepce, poznávání druhých, vytváření příznivého klimatu práce skupiny, porozumění vlivu na žáky a vlivu žáků na učitele

Sociální komunikace, sebereflexe, aktualizace komunikačních dovedností, jednocestná komunikace, podmínky usnadňující předávání informací

Neverbální komunikace, jak umíme mluvit beze slov, emoce a jejich role v komunikaci, porozumění neverbálním projevům jedince

Obousměrná komunikace - zpětná vazba, jak efektivně formulovat informaci o sobě a za sebe, nácvik zpětné vazby, umění pochválit, otevřené vyjadřování pozitivních i negativních prožitků

Aktivní naslouchání a jeho nácvik, empatie k jednotlivci i k celé skupině (školní třídě), respektování a tolerování odlišného pohledu na projevy interakcí, autenticita projevů učitele ve vztahu k žákům, vyjadřování se ke konkrétním situacím a ne k zobecněným a zobecňujícím zkušenostem, akceptování osobnosti žáků

Sociální interakce ve skupině, kooperace a kompetice, techniky pro podněcování interakce a kooperace ve skupině, asertivní jednání a jeho nácvik, podporování sebekontroly žáků, vedení ke spolupráci, rozvíjení odpovědnosti žáků, rozvíjení sebedůvěry ve vlastní možnosti každého žáka, rozvíjení sebejistého vystupování

Rozvíjení tvořivosti

Konflikty a jejich zvládání, porozumění průběhu konfliktu, styly chování v interpersonálním konfliktu

Zvládání zátěžových situací ve skupině

Strategie zvládání stresu, projevy zátěže ve skupině

Duševní hygiena a relaxační aktivity ve školní třídě

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK